خونسردي در اوج اختالف

تنش با ميالن دوناروما را آشفته نکرده است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - اد آرونز ‪Ed Aarons‬

«ديديد؟ من هميشه لبخند ميزنم.» اين جمالت جيانلوييجــي دوناروما پس از برد 2 بر صفر تيــم جوانان ايتاليا برابر جوانان دانمارك بود، آن هم در شــرايطي كه او را داشــتند به اجبــار از ميكسزون خارج ميكردند. بــازي در نيمه اول براي لحظاتي متوقف شــد، چرا كــه ماموران بــه زمين آمدنــد تا دالرهــاي تقلبي كه طرفداران به ســمت دوناروما پرتاب كرده بودنــد را جمع كنند اما به نظر ميرســد اعتراض چند هوادار ميالن براي عصباني كردن دوناروما كافي نبود.

چند ســاعت پيــش از آن بــود كه مينو رايوال، در مصاحبــهاي ويديويي كه در آشــپزخانه آپارتمانــش در مونتهكارلو انجام داد، گفت كه چرا دوناروما پيشنهاد 08هزار پونــد در هفته ميالن را رد كرده اســت. به بــاور او، مالــكان چيني جديد ميــالن و ماســيميليانو ميرابلــي، مدير ورزشي باشگاه مقصر اصلي هستند.

ايجنــت دوناروما گفت: «اوضاع بيش از حد خصمانه شــده بــود و هيچ راهي براي خروج از اين قضيه وجود نداشــت. ما تصميمي گرفتيم كه اول نميخواستيم بگيريم. مســاله اصال بر ســر پول نيست. ما را تهديد كردند. شــما نميتوانيد يك بازيكن را بــا تهديد كردن نگــه داريد.» رايوال كه در ســالهاي اخير، چند باشگاه بزرگ اروپايي را وادار كرده كه به ســاز او برقصند، همچنين گفت: «او آماده امضاي قــرارداد جديــد بود و هيــچ ترديدي در ذهنش وجود نداشــت. آنها با شرايطي كه ســاختند، مجبورمان كردند كه مذاكرات را رها كنيم. من مســووليت اين كار را به عهده ميگيرم. آنها مجبورمان كردند. اين ميالن بود كه دوناروما را از دســت داد. او به من گفت: مينو، راستش را بگويم، حس نميكنم ادامه مذاكرات به صالح باشد.»

رايوال وعده داده بود كه يك نشســت خبري برگزار ميكنــد اما در نهايت، تنها اسكاي اسپورت ايتاليا، مدياست پرميوم و راي اســپورت اجازه حضور در نشست او را يافتند. اين ايجنت خواستار آن شد كه حرفهايش موقتا پخش نشود و به همين دليل، طرفداراني كه پــالكارد «دالروما» را پشــت دروازه ايتاليا در كراكوف گرفته بودند از تهمتهاي رايوال به ميالن بيخبر بودند.

اما ميالن حرفهاي رايوال را تكذيب كرد. ماركو فاســونه، مدير باشــگاه گفت: «هيچ تهديــدي در كار نبــود. موضع ما روشــن اســت: دوناروما فروشي نيست، و وينچنتزو مونتال هر هفته درباره او تصميم خواهد گرفت. تا جايي كه من ميدانم، او ممكن است هر بازي به ميدان برود اما ما نميتوانيم ريسك كنيم و به همين دليل نياز به دروازهبان ديگري داريم. براي مثال، اگر تماشاگران اعتراض كنند، ممكن است تمركز او از بين برود. طبق آنچه كه رايوال گفته، اين پســر خيلي بيقرار و ناآرام به نظر ميرسد.»

در دسامبر ســال گذشته بود كه لي يونگهونــگ مالك ميالن شــد. آدريانو گالياني، مدير وقــت ميالن در آن هنگام دربــاره آينــده دوناروما گفــت: «رايوال ميداند كه آينده ميالن چيست و مالكان چه كســاني هســتند. ما منتظــر انتقال باشگاه هستيم.»

چهار ماه بعد، لي رسما مالك ميالن شد. البته مشخص شد كه او 300 ميليون دالر وام از شــركت بدنام آمريكايي اليوت منيجمنت گرفته اســت تا ميالن را بخرد. به اين ترتيــب ترديدهايي درباره او پيش آمــد. حتــي خريدهايي ماننــد ريكاردو رودريگس از ولفســبورگ و آندره ســيلوا از پورتــو هــم رايوال را متقاعــد نكرد كه لي، فرد مناســبي براي ميالن اســت. او حتي به اين اشــاره كرد كــه چرا ميالن به ســراغ زالتان ابراهيموويچ نرفته است: «اگر گالياني بود، زالتان همين حاال اينجا بود.» منچســتريونايتد حاضر نشد قرارداد ابراهيموويچ را تمديد كند و او كه ســابقه حضــور در ميــالن را دارد، در تابســتان بازيكن آزاد ميشود.

اما فراموش نكنيم كه مهره اصلي اين ماجراها تنها 18 ســال دارد. دوناروما كه قراردادش در تابســتان سال بعد به پايان ميرســد، امتحانات نهايي مدرســهاش را عقب انداخته تا در تيم لوييجي ديبياجيو در لهســتان و جام ملتهاي جوانان اروپا حضور يابد. رايوال گفتــه كه درباره رفتن او بــه رئــال مادريد، پاري ســنژرمن يا يوونتوس در تابســتان جــاري مذاكرهاي نداشته اســت اما مشخص است كه آينده او در تيــم ديگري رقــم ميخورد، حتي اگر ميالن يك ســال او را به تيم ذخيرهها تبعيد كند.

ديبياجيو پس از مسابقه با دانمارك گفت: «او برآشــفته نيست. او در شرايطي دشــوار توانسته خونســرد و آرام بماند و مانند فردي 03ساله است. او آماده كاري است كه فراتر از فوتبال است.»

از دونارومــا بهعنــوان ميــراثدار جيانلوييجــي بوفــون ياد ميشــود و او همين حاال هم چهار بازي ملي در كارنامه دارد. او بايد به مسائل بسياري عادت كند.

منبع: سایت گاردین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.