20 ميليون پوند به عالوه رافينيا

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بارسلونا قصد دارد براي خريد هكتور بهيريــن، 20 ميليون پوند را بــه همــراه رافينيا به آرســنال پيشنهاد بدهد. غولهاي اسپانيا به دنبال بازگرداندن بهيرين به نوكمپ هستند، ولي ميدانند كه او باشگاه آرســنال را براي اين انتقال تحت فشار نخواهد گذاشت.

از قرارداد ايــن مدافع كناري 22ســاله، شش ســال ديگر باقي مانــده و او هفتــهاي 001هــزار پوند دســتمزد ميگيــرد. بهيرين قراردادش را در نوامبر سال گذشته تمديد كرد و هرچند كه جايگاهش را در تركيب آرسنال از دست داده اما نميخواهد براي باشــگاه ماجرا ايجاد كند.

اما بارســا مطمئن اســت كه او بــه اين تيــم برميگــردد. آنها رافينيا، هافبكشــان كه 25 ميليون پونــد ارزش دارد را هم در قرارداد انتقــال بهيرين خواهنــد گنجاند. اين هافبك 42ساله به دنبال ترك بارسلونا است تا بيشتر بتواند بازي كنــد. او البته از ماه آوريل به دليل عمل زانــو دور از مياديــن بوده و ممكن اســت ابتداي فصل جديد را هم از دست بدهد.

ونگر از ســوي ديگر، عالقهاي بــه فروش بهيرين نــدارد و به اين بازيكــن خواهد گفت كــه او جاي ويــژهاي در برنامههايــش دارد. او بهويژه به اين دليــل به دنبال نگه داشــتن بهيرين اســت كه ممكن اســت الكس اكســالد-چمبرلن از آرسنال جدا شــود. از قرارداد اين بازيكن 32ســاله، تنها يك ســال باقي مانده و او هنــوز مذاكرات بر ســر قرارداد جديد را شروع نكرده اســت. ليورپول، منچسترسيتي و چلسي به خريد او عالقه دارند و بر ايــن باورند كه او در روزهاي آينده به فروش گذاشته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.