مارادونا: دني آلوز احمق است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ديگو مارادونا از خورخه ســامپائولي، مربي جديد آرژانتين انتقاد كرده اســت و گفته كه او نســبت به ادگاردو بائوسا، مربي پيشين اين تيم برتري ندارد.

بائوسا با آرژانتين نتايج نااميدكنندهاي گرفت و در هشت بازي تنها سه برد كسب كرد. به اين ترتيب بود كه او بركنار شــد و سامپائولي جانشينش شد.

ســامپائولي 75ســاله در دو بازي اول با آرژانتين پيروز شــده اما ايــن بردها در ديدارهاي دوستانه براي مارادونا قانعكننده نبوده است: «ســامپائولي چيزي بيشتر از بائوسا نميداند. اگر او ما را نبرده بود، حتي خانوادهاش هم نميدانستند كه او كيست!»

ســامپائولي با تيم ملي شيلي توانست در فينــال كوپا آمهريــكا ،2015 آرژانتين را شكســت دهد و قهرمان شود و مارادونا اعتقــاد دارد كه تنها اين برد بوده كه باعث شده ســامپائولي شــهرت پيدا كند. او در هر حال در دو بازي دوســتانه برابر برزيل و سنگاپور توانسته دو پيروزي كسب كند.

ســامپائولي در اين دو بازي كه مربي آرژانتين بوده، سرخيو آگوئرو را در تركيب قــرار نداد و ترجيــح داد كــه از بازيكنان ديگری مثــل مائورو ايكاردي، مهاجم اينتر استفاده كند.

مارادونا، قهرمــان جام جهاني ،1986 از اين موضوع ناراحت است: «اينكه آگوئرو را بيرون بگذاريد ديوانگي اســت. او به تيم ســرعت خيلي بيشــتري ميدهد. او باعث ميشــود تيم برقآسا كار كند. من از دست ســامپائولي خيلي عصباني هســتم. اينكه آگوئرو جايش را بــه ايكاردي بدهد جنون محض اســت.»مربي حال حاضر آرژانتين، در زماني كه مربي ســويا بــود مارادونا را به اســپانيا دعــوت كرد، چرا كــه مارادونا روزگاري در سويا بازي ميكرد.

مارادونا اكنون ناراحت اســت كه آنها برايش بازي بزرگداشــت برگزار نكردهاند. او كــه در حال حاضر مربي تيــم الفجيره امارات اســت، ميگويد: «سامپائولي من را فريــب داد. او به من گفت كه قرار اســت بزرگداشتي براي من در سويل برگزار شود. ســپس ماجراي تيم ملــي پيش آمد و من ديگر هيچ حرفي از او نشنيدم.»

مارادونا، دني آلوز را هــم از انتقادات خود بينصيب نگذاشته است و سبك بازي او را زير سوال برده است.

او گفتــه كه ايــن مدافــع يوونتوس خطاهاي زيــادي انجام ميدهد: «دني آلوز احمق و نادان اســت. او سه، چهار بار توپ را پــاس ميدهد و در ازاي آن، هشــت بار يا بيشــتر خطا ميكند. آلوز هميشــه در نقطهاي از زمين حضــور دارد كه بازي در آنجا جريان ندارد.»

گفته ميشــود آلوز از يوونتوس راهي منچسترســيتي خواهد شد تا زير نظر پپ گوارديوال بازي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.