آلگري:واقعبينهستم،نهبدبين

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

مكس آلگــري گفته كه هميشــه واقعبيــن بــوده و بدبين نبوده اســت. يوونتوس در دوران آلگري ســتارههاي بزرگي را به فروش رســانده و امثال پل پوگبا و آرتورو ويدال، در دوران سهساله حضور آلگــري يووه را تــرك كردهاند. اكنــون شــايعات درباره آينــده الكس ساندرو و لئوناردو بونوچي شدت گرفته است.

آلگري گفت: «در گذشته، بازيكنان بزرگــي را فروختيم، ولي من هميشــه واقعگــرا بودهام، نه اينكه بدبين باشــم. من بر اين باورم كه ظرفيت ما بايد فراتر از هر چيزي، اين باشــد كه از چيزهاي منفــي، نكات مثبت را بيــرون بياوريم. امروز در ايتاليا هــراس بزرگي به وجود آوردهاند و ميگويند مربي مسوول همه چيز است. مربي نبايد مسوول همه چيز باشد، بلكه او كســي است كه با باشگاه همــكاري ميكند و پايههاي موفقيت را بنا مينهد. به ايــن ترتيب، مربيان بايد استراتژيهاي اقتصادي و اهداف باشگاه را بدانند و بايد هميشــه رابطه نزديكي بين آنهــا و مديران براي تامين نيازهاي باشگاه وجود داشته باشد. به نظرم مهم اين اســت كه ايــن همــكاري ادامهدار باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.