حبس 5 ساله در انتظار مودريچ به دليل شهادت دروغ

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دفتر دادستاني كرواسي تحقيقاتي در مورد لوكا مودريچ كه مظنون به ارائه شهادت دروغ به نفع زدراوكو ماميچ، رييس سابق باشگاه دينامو زاگرب اســت را آغاز كرده است. گفته ميشود هافبك كــروات رئال مادريد پنجشــنبه هفته گذشــته در دادگاه رســيدگي به پرونده فساد مالي رييس باشگاه سابقش اطالعاتي غيرواقعي را بــه نفع ماميــچ در اختيار قاضــي قرار داده اســت و حاال دادستاني كرواسي قصد پي بردن به صحت و ســقم اين موضوع را دارد. مودريچ متهم شــده در خصوص پرونــدهاي كه مربوط به انتقال او از باشــگاه دينامو زاگرب ميشود، شهادتي غيرواقعي داده اســت؛ اتهامي كه اگر ثابت شود براي او عواقب بدي خواهد داشت. در كرواسي شــهادت دروغ دادن در دادگاه جرمي قابل مجازات اســت و در برخي موارد براي فرد متخلف ممكن اســت تا 5 سال حبس در نظر گرفته شود. از قرار معلوم مودريچ در شهادتش اطالعات مربوط بــه تاريخ و جزييات قراردادي كه با ماميچ بسته بوده را طوري تغيير داده كه به نفع مدير سابق باشــگاه دينامو زاگرب تمام شود. ماميچ به عالوه سه نفر ديگر متهم هستند بخشي از رقم فروش مودريچ به تاتنهام در سال 2008 و انتقــال چند بازيكــن كروات ديگر به كشــورهاي خارجــي كه مجموعــا حدود 15 ميليون يورو بوده است را به شيوهاي نامشخص بــه جيب زده و عالوه بر آن از پرداخت مالياتي معادل 1/5 ميليون يورو فرار كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.