رومنيگه: تمايل ما به جذب رونالدو شايعهاي بياساس است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كارل هاينتس رومنيگه خبر اخير نشريه گاتزتا دلواسپورت ايتاليا مبني بر اينكه باشگاه بايرن مونيخ به جذب كريســتيانو رونالدو از رئــال مادريد تمايل دارد را يك شــايعه بياســاس دانست و آن را تكذيب كرد.

مدير اجرايي باشگاه بايرن مونيخ در خصوص خبري كه در چند رســانه اروپايي ديگر هم بازتاب داشته است، گفت: «ما به شــايعاتي كه در پنجره نقل و انتقاالت ساخته ميشوند عادت داريم و در قالب يــك قانون، ترجيح ميدهيم كــه درباره آنهــا اظهارنظر نكنيم. اكنون اما در مورد كريســتيانو رونالدو ما الزم دانســتهايم كه يك بار براي هميشــه اين شايعه را تكذيب و اعالم كنيم كه خبر تمايل ما به جذب او هيچ پايه و اساســي ندارد و احتماالً بايد توســط كســي در قلمــرو توهم ساخته شده باشد.»

در هميــن حــال باشــگاه بايرن مونيخ با انتشار بيانيهاي شايعه تمايل اين باشگاه به جذب رونالدو را شوخي روز دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.