جنگ صدرنشيني

روسيه-پرتغال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روســيه در بازي امروز مقابل پرتغال به دنبال تثبيت صدرنشيني خود در گروه A اســت. قهرمان اروپا هم كه در آخرين لحظات بــازي قبل با مكزيــك برد را با تســاوي عوض كرده، در پي جبران است. تمــام بليتهاي اين بازي در اســتاديوم اسپارتاك شهر مسكو فروخته شده.

روســيه بعد از پيروزي برابر نيوزيلند مغرور نشــده و به خوبي از قدرت پرتغال و فوق ستاره اش، كريستيانو رونالدو آگاه است.

تيــم استانيســالو چرچســوف در بــازي برابر «تمــام ســفيدها» نمايش قدرتمندانهاي داشت اما شايد برابر پرتغال ابتكار عمل را به حريف بســپارد و انتظار بكشــد تا در زمان مناسب و ضدحمله با اســتفاده از ضعف خط دفاعي پرتغال به هدفش برسد.

فرناندو ســانتوس گفته بود در طول مسابقات به صورت چرخشي از بازيكنانش اســتفاده ميكند، اگــر بخواهد به برخي بازيكنان خود در بازي آخر مقابل نيوزيلند استراحت بدهد، بايد روسيه را ببرد. او كه نگران برخي منافذ دفاعي تيمش اســت، شــايد بخواهد به خط ميانياش سرعت بدهــد تا با اســتفاده از كندي مشــهود روسيه نسبت به مكزيك، روند بازي را به نفع خودش كند. اگر بخواهد چنين كاري كند، ممكن است ژلسون مارتينز، نلسون ســمدو و آندره ســيلوا همگي به تركيب اصلي پرتغال راه بيابند.

فيودور اســمولوف كه ســتاره بازي اول روسيه برابر نيوزيلند بود، درباره اين بازي گفت: «بايد خيلي جدي خودمان را براي مســابقه با پرتغال آماده كنيم، آنها يكي از بهترين بازيكنــان جهان را دارند و فكر ميكنم بايد خيلي خوب اين بازي را شــروع كنيم. ما نميتوانيم فقط حمله كنيــم و دفاع را رها كنيم. بايد هوشــيار باشيم و خودمان را براي هر نوع بازي آنها مهيا كنيم. ما هــر طور كه مربي تصميم بگيرد، بازي ميكنيــم، بايد تالش كنيم برنامــه او را عملي كنيم.» او در دو فصل اخير آقاي گل ليگ برتر روسيه شده.

والديمير پوتيــن قبل از بازي اول از تيم عملكرد بهتري خواســت و بازيكنان روســيه بازي خوبي انجــام دادند اما در آســتانه بازي دوم، كرمليــن موضع نرم تري گرفته و معاون نخست وزير و رييس فدراســيون فوتبال روسيه، ويتالي موتكو گفــت دو بازي باقيمانــده ميزبان خيلي سختتر است.

جــان لــوكا روكي داور سرشــناس ايتاليايي اين بازي را قضاوت ميكند.

تركیب احتمالي: روسیه: آكينفيــف؛ اســمولنيكوف، دژيكيا، واســين، كودرياشوف، ژيركوف؛ گلوشــاكو، اروخيــن، گولوويــن؛ پولوز، اسمولوف

پرتغال: پاتريشيو؛ گررو، آلوز، فونته، سمدو؛ گومز، مارتينز، كارواليو؛ موتينيو، آندره سيلوا، رونالدو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.