لوو: هيچ كس از اين تيم انتظار نداشت كامل باشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تيم جوان آلمان كارش در گروه B جام كنفدراسيونها را با پيروزي ســخت 3 بر 2 برابر اســتراليا شروع كرد. الرس اشــتيندل و لئون گورتزكا به عالوه پنالتي جولين دراكســلر گلهــاي آلمان را زدند و تامي روگيچ و تامي جوريچ گلهاي قهرمان آســيا را به ثمر رساندند. آلمان كه فرداشب در كازان با شــيلي روبهرو ميشــود، به دليل تفاضل گل بهتر قهرمان آمريكاي جنوبي در رده دوم است. يواخيم لوو بعد از اين بازي گفت: «اول و مهمتر از هر چيز، از اينكه ســه امتياز گرفتيم، خوشــحالم. ما در نيمه اول خوب بــازي كرديم و تنها نكته منفــي اين بود كه 2 بر يك جلو افتاديم. بعد از 60 دقيقه راه خودمان را گم كرديم و بايد كار كنيم تا ثبات خود را باز يابيم هرچند اين بازي نكات مثبت زيادي داشت. شما ميتوانستيد انگيــزه پيروزي را در اين بازيكنان ببينيــد، آنها ميخواهند فوتبال تهاجمي ارائه كنند و خودشان را نشان بدهند»

لوو كه از طريق يك مترجم صحبت ميكرد، گفت: «چه كســي از اين تيم انتظار داشت كامل باشد؟ تيم هرگز با هم بــازي نكرده. ما هماهنگ نبوديــم و از فرصت هايمان خوب استفاده نكرديم.»

اين مربي 57 ســاله كه بيش از يك دهه ســابقه كار در تيم ملي آلمان دارد، همچنان باانگيزه به كارش و چالشهاي پيــش رو فكر ميكند: «بايد از فردا دوبــاره كار كنيم. حتي بين دو نيمه هم وقت داريم اما بســتگي به بازيكنان دارد كه حرفها را در زمين پياده كنند.»

او درباره شيلي هم گفت: «شيلي يكي از بهترين تيمهاي جهان است چه از نظر تكنيكي و چه تاكتيكي. براي ما خيلي خوب اســت كه ببينيم چطور ميتوانيم در طول 90 دقيقه با آنها مبارزه كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.