ونگر: ژيرو را ميخواهم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر به اولیويه ژيرو گفته كه آرسنال براي فصل بعد به او نیاز دارد. اين مهاجم فرانسوي در فصل گذشته جايگاهش را در تركیب ثابت آرسنال از دســت داد. او مورد عالقه وستهم و مارسي است اما ونگر گفته: «فصل براي او ناامیدكننده بود چون او خیلي بازي نكرد. زماني هم كه عالي بازي ميكرد، لزوما در بازي بعــدي در تركیب قرار نميگرفت. او زماني كه به بازي ميرفت امتیازات زيادي را براي ما گرفت، چون بارها گل زد. او كیفیتهايي را دارد كه تیم ما نیاز دارد.» اين بازيكن 03ساله در زمستان گذشته، قراردادي دو سال و نیمه با آرسنال امضا كرد. او در 226 بازي با پیراهن آرســنال، 98 گل زده اســت و همچنین ســه بار فاتح جام حذفي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.