فاوره: شايد بالوتلي را نگه داريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

لوســين فاوره، مربــي نيس گفته كه باشــگاهش دارد بررســي ميكند كه آيــا ماريو بالوتلي را نگــه دارد يا نه. او همچنين گفته كه ژان سري را به رم نخواهد فروخت.

بالوتلي در تابستان گذشته، بهصورت آزاد و پس از فسخ قراردادش با ليورپول، به نيس پيوست. او در فصل پيش 17 گل براي اين تيم به ثمر رساند اما قرارداد او يكساله است و بهزودي منقضي ميشود.

فــاوره گفت: «بالوتلي؟ من با هيــات مديره موافقم، ما تمام تالش خود را خواهيم كرد تا تيم خوبي بســازيم. بايد ببينيم آيا نگه داشتن او ممكن است يا نه. ما بايد توازن تيم را هــم در نظر بگيريم. من نميگويم كه او برميگردد اما ما داريم شرايط او را بررسي ميكنيم.»

مربي سوييسي نيس درباره ماجراي سري هم گفت كه اين بازيكن راهي رم نميشــود. شايعات حاكي از آن بود كه ايــن هافبك به رم خواهد رفت اما فــاوره نظر ديگري دارد: «سري؟ او در پيشفصل ما حضور خواهد داشت. او بازيكني كليدي براي تيم است.»

نيــس در فصل گذشــته عملكرد خوبي داشــت اما در نهايت قهرماني را به موناكو واگذار كرد و در رده ســوم قرار گرفت. آنها به پليآف ليگ قهرمانان اروپا راه يافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.