نكات آماري

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

* ايگور آكينفيف دروازهبان تيم ملي روســيه در اين بازي براي يكصدمين بار پيراهن كشورش را به تن ميكند.

* آنــدره گومز و آدرين دو بازيكن اخطاري پرتغال هســتند كه در صورت دريافت كارت زرد در اين بازي يك جلسه محروم ميشوند. هيچ يك از بازيكنان روسيه در بازي اول اخطار نگرفتند.

* روســيه سه بار در مســكو با پرتغال بازي كرده كه هر ســه را برده. در مقدماتي جام ملتهاي اروپا در ســال 1983 كه شــوروي با 5 گل پرتغال را در هــم كوبيد و دو برد ديگر يك بر صفر بوده، يكي در مقدماتي جام جهاني برزيل در ســال 2012 و ديگري يك بازي دوســتانه سه سال بعد. البته از 10 بازي دو تيم پرتغال پنج برد داشــته و دو بازي هم مســاوي شــده. در اين 10 بازي 23 گل رد و بدل شــده. قاطعانهترين برد پرتغال با نتيجه 7 بر يك در اكتبر 2004 بوده. رونالدو در آن بازي دو گل زد كه تعداد گلهاي ملياش را به شش رساند.

* رونالــدو در بــازي با مكزيك بــراي اولين بار بعد از فينــال يورو 2016 نتوانســت براي پرتغال گل بزند. او در 6 بازي بين اين دو ديدار موفق به گلزني شده و 12 بار دروازه رقبا را باز كرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.