ابراهیمی 10 هفته غایب!

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

طبيعتا اگر همين امروز ابراهيمي جراحي كند ميتواند به حضور در بازيهاي هفتههاي آغازين ليگ برتر اميدوار باشد اما هرچه جراحي به عقب بيفتد بازگشت اين بازيکن به تركيب استقالل هم به تعويق خواهد افتاد

اينکه چرا از تيم ملي به اميد ابراهيمي پيغام دادهاند كه فعال از جراحي خودداري كند و اينکه چرا درمان هافبك مياني استقالل به دست پزشکان باشگاهش سپرده نميشود سوالهايي است كه بيپاسخ مانده است. اميد ابراهيمي طبق اطالعاتي كه به دست آمده و البته استناد به برخي خبرهايي كه ديروز دست به دست ميشد با مصدوميت از ناحيه عضالت شکم مواجه شده و بايد به زودي نقطه آسيبديده را به دست جراحان بسپارد اما توصيهها از حوزه ملي موجب شده اين بازيکن بدون توجه به عمقمصدوميتشفعالازاينكارخودداريكند. حالبايدانتظاركشيدوديددربارهاينمصدوميتپزشکانتيممليوشخصكیروشدرستتشخيصدادهاندياخير.اگربه تاريخ رجوع كنيم ميبينيم در ماجراي وريا غفوري با بازی ملی تشخيص پزشکان تيم ملي لطمههاي بسياري به استقالل زد و اين بازيکن مدتها از تركيب آبيها دور بود.

اميد ابراهيمي از ناحيه عضالت شــكم مصدوم اســت. آســيبي جدي كــه نياز به جراحــي دارد اما كارلــوس كیروش كه در جريــان اين مصدوميت قــرار گرفته پس از مشورت با پزشكان تيم ملي به اميد ابراهيمي پيغــام داده فعــال فيزيوتراپي كنــد. ظاهرا پزشــكان تيم ملي تصــور ميكنند هافبك مياني اســتقالل با چند جلســه فيزيوتراپي ميتواند به شــرايط ايدهآل بازگردد. چنين تصوري درباره مصدوميــت وريا غفوري هم وجود داشت اما مدافع راست استقالل هرگز به شرايط آرماني بازنگشت.

شــايد اگــر از همــان ابتداي پروســه بازگردانــدن وريــا غفــوري كار به دســت پزشكان باشگاه استقالل سپرده ميشد وريا با غيبتهاي طوالنــي و مصدوميتهاي پي در پي مواجه نميشد اما ظاهرا سرمربي تيم ملي اعتقادي به پزشــكان ايراني كه شــهره دنيا هســتند ندارد و فقط حرف پزشكاني را قبول دارد كه در حوزه ملي فعاليت ميكنند. سرمربي تيم ملي اجازه نميدهد مليپوشان حتي زماني كه در اردوي تيم ملي نيستند و به داليلي دعوت نشــدهاند، زير نظر پزشكان باشگاههاي خود كار درمان را پيگيري كنند. اين تصميم ممكن اســت همــان اتفاقي را كه براي وريــا غفــوري رخ داده براي اميد ابراهيمي هم تكراركند چون در حال حاضر ايــن بازيكن مجوز جراحــي را از كادر فني تيم ملي دريافت نكرده اســت. در عين حال شنيده ميشود كه پزشكان استقالل پس از معاينه ابراهيمی به او توصيه كردهاند كه هر چه سريعتر جراحی كند.

البته پزشــكان استقالل تا به امروز هيچ اظهار نظر رســمي در اين باره نداشــتهاند اما اين شــنيدهها نزديك به واقعيت نشــان ميدهــد كه وضعيــت ابراهيمــي كامال در هالهاي از ابهــام قرار دارد و اگــر اوضاع به همين منوال پيش برود و اين بازيكن از انجام جراحي خــودداري كند، آنگاه اســتقالل در هفتههاي آغازين شروع ليگ هفدهم متحمل ضررهاي بســياري خواهد شــد. ابراهيمي از جمله بازيكنان تاثيرگذار استقالل در سالهاي اخير بوده و غيبتش در بازيهاي مهم استقالل كامال به چشم آمده است.

نمونهاش هميــن بازي با العيــن امارات كه در كمــال ناباوري با باخت ســنگين 6 بر صفر اســتقالل همراه شد و اســتقالل از نبود ايــن بازيكن ضررهاي بســياري ديد. چنانچه كار درمــان ابراهيمي به طــور كامل به عهده پزشــكان باشــگاه استقالل گذاشــته ميشد اين بازيكــن زودتر به فرم بدنــي مطلوب باز ميگشــت اما نظريههــاي متفاوتي كه درباره مصدوميت اين بازيكن داده ميشــود و تاكيد كیروش و همكارانش به اينكه ابراهيمي نبايد جراحي كند دوگانگيهاي بســياري به وجود آورده است.

به هرحال اكنون زمان در حال گذر است و بايد ديد كــه وضعيت اميــد ابراهيمي چه ميشــود و اين بازيكن چه زمان از ســرمربي تيم ملي مجوز جراحي دريافت ميكند. آنچه مسلم است اين تاخيرها بيش از همه استقالل و منصوريان را با مشكل مواجه ميكند چرا كه طبق اطالعاتي كه به دست آمده بهبودي پس از جراحــي از اين ناحيــه الاقل 6 تا 10 هفته زمان ميبرد.

طبيعتا اگر همين امروز ابراهيمي جراحي كند ميتواند به حضور در بازيهاي هفتههاي آغازيــن ليگ برتــر اميدوار باشــد اما هرچه جراحي به عقب بيفتد بازگشــت اين بازيكن به تركيب استقالل هم به تعويق خواهد افتاد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.