اضافه وزن را برطرف کن

درخواست مهم منصوريان از رحمتي:

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

از اوليــن روز تمرين اســتقالل در كمــپ ناصر حجــازي تصاويري به دســت آمده كه منصوريان را در حال صحبت با مهدي رحمتي نشان ميدهد. خوب كه به اين تصوير دقت كنيد ميبينيد كه موضوع صحبتها اضافه وزن آقاي دروازهبان اســت و سرمربي استقالل بي آنكه توجهي به دور و برش داشــته باشد با انگشتان دســت پهلوي كاپيتــان را گرفته و مشــغول حرف زدن اســت. از اين تصوير ميشود فهميد كه منصوريان از وضعيــت بدنــي رحمتــي راضي نيســت و تاكيد دارد كــه دروازهبان تيمش به ســرعت خود را به شرايط فني مطلوب برساند.

فصل پيش هــم مهدي رحمتي هميــن وضعيت را داشــت و توجه چنداني به آن نشــد امــا ظاهرا در اين فصل ســرمربي اســتقالل قصد دارد اضافــه وزن دروازهبان اولش را جديتر بگيرد و به همين دليل است كه موضوع عدم چاالكي و اضافه وزن را مقابل ديــدگان همه حاضران در تمرين اعم از تماشــاگران و اصحاب رسانه به دروازهبانش گوشزد ميكند تا شــايد حرفهايش تاثير بيشتري داشــته باشــد. يكــي از داليلي كه باعث ميشــود دروازهبانها با اضافه وزن مواجه شوند، شركت نكردن در كارهاي سرعتي و هوازي است.

تمرينهاي دروازهباني معموال به صورت ايستا انجام ميشود و با اينكه دروازهبانها فشــار زيادي به هنگام شــيرجه زدن تحمــل ميكنند اما همين كم دويدنها و حضور فعاالنه نداشــتن در تمرينهــاي ســرعتي موجب ميشود به مرور زمان با اضافه وزن روبهرو شوند.

مهدي رحمتي هم از اين قاعده مســتثني نيســت. البته سن و سال هــم در اين ماجرا دخيل اســت اما شماره يك اســتقالل اگر ميخواهد همچون هميشــه مرد اول آبيها در قفس توري باشــد بايد اين تذكرات را جديتر بگيرد و تمرينهايي را در دستور كارش قرار دهد كه منجر به كاهش چربيها شود.

در اولين جلسه تمرين استقالل رحمتي وقتي در كارهاي سرعتي قرار گرفت چندين گام از ديگر بازيكنان عقب ميماند و به شدت نفس نفس ميزد. اين وضعيت نشان ميداد كه دروازهبان استقالل كمترين توجهي به تمرينهاي ســرعتي نداشــته و ســعي ميكند از دويدن طفره برود. رحمتــي روزگاري نه چندان دور به دليل واكنشهاي سريعش بيگمان بهتريــن دروازهبان ايران محســوب ميشــود اما او يكي، دو فصلي است كه جايگاه هميشــگياش را از دست داده كه اين موضوع ارتباط مستقيم دارد با نوع تمرينات.

اگــر رحمتــي همه هــوش و حواســش را معطوف به تمرين كند، بيشك دوباره بدل به دروازهبان اول ايران خواهد شد اما ادامه اين روند او را از فرم هميشگي دورتر خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.