قراردادهای استقالل و هيات مديره کم تعداد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يكــي از وظايــف هيــات مديــره باشــگاهها اطالع از مــواردي همچون مبالغ قراردادها اســت و بايــد ديد آيا هيات مديــره جديد اســتقالل قرارداد بازيكنــان را ميپذيرد يا خير. باشــگاه اســتقالل طبــق اعــالم نيــاز عليرضا منصوريان براي جذب مهرههاي جديد و همچنين تمديد قرارداد بازيكنان فصل گذشته، اقدامات خود را آغاز كرده است. اين باشــگاه تاكنون داريوش شجاعيان، حسن بيت سعيد، ســجاد شهباززاده و مهدي قائدي را جــذب و قرارداد اميد ابراهيمــي، جابر انصاري، ســيدمجيد حسيني و اميد نورافكن را تمديد كرده است. اســتقالليها همچنين مذاكراتي با پژمان منتظــري، رامين رضاييان ...و انجام دادهاند. مســووالن باشــگاه پس از جدايــي كاوه رضايــي، دنبال جذب بازيكناني هســتند تــا بتواننــد از زير فشــار انتقاد هواداران خود خارج شود. استقالليها به قول معروف سر كيسه را شــل كرده تا بتوانند با رقمهاي نجومي بازيكنان مدنظر را جذب كنند. پرداخت مبلغ يك ميليارد و نيم براي رضايتنامه شجاعيان در همين راستا صورت گرفته اســت. استقالل و پرســپوليس به ثبت شــركتها رســيدهاند و اكنون شركت محسوب ميشوند و طبق قانون تجارت هيات مديره بايــد در جريان تمام امور قرار داشــته باشد. هيات مديره ميتواند اختيارات را بــه مديرعامل تفويض كند اما اين موضــوع نافي مســووليتهاي هيات مديره نيســت. اطالع از مواردي همچون قــرارداد بازيكنــان از وظايف ذاتي هيات مديره اســت. هيات مديره باشگاه اســتقالل هنوز تكميل نشده و در حال حاضر ســه عضو دارد (برخالف پرســپوليس كه هيات مديرهاي كامل و پنج نفره دارد) شايد به همين دليل هم امور نقل و انتقاالتی به توفيقی ســپرده شده است.

پس از جدايي رضايي از استقالل، يكي از اعضاي هيــات مديره گفته بود كــه اگر قــرارداد بازيكنــان در اختيار هيات مديره قرار گرفته بود، شايد اجازه نميداديم با چنيــن مبالغي با بازيكنان قرارداد بسته شود. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه اعضاي جديد هيات مديره استقالل (كه به زودی مشخص میشوند) در آينده به موضوع قراردادهاي نجومي در استقالل ورود كنند. بايد ديد آيا رضا افتخاري و عليرضا منصوريان ميتوانند پس از جذب و تمديد قرارداد با بازيكنان رضايت هيات مديــره را بگيرند. البته با توجه به اينكه اعضاي هيات مديره هنوز انتخاب نشــدهاند. تاييد نكردن قرارداد بازيكنان توسط آنها امري محال به نظر ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.