وريا غفوری هم قراردادش را تمديد کرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

با كم شدن شــانس حضور رامين رضاييان در جمع استقالليها مدافع راســت پرحاشــيه اين فصل قراردادش را بــا آبيها تمديد كــرد. از جمله بازيكناني كه در هفتهها و ماههاي گذشــته در صدر اخبار و شــايعات نقل و انتقاالتي استقالل قرار داشت وريا غفوري مدافع راست اين تيم بود. بازيكني كه فصلي پر فراز و نشيب را با آبيهاي پايتخت تجربه كرد و در كنار آن هر از گاهي با جرقههاي خود تاثير فراواني در عملكرد و نتيجه گيري تيم داشت.

در شرايطي كه با جدي شدن حضور رضاييان در فوتبال اروپا منصوريان اميدي به تقويت جناح راســت با جذب مدافع مليپوش ســابق پرسپوليس نداشــت چند روز پيش خبر رســيد كه در نشســت اخير اين مربي با وريا غفوري مدافع اســتقالل بــه او وعده داده اگر يك بار ديگــر به او اطمينان شــود فصلي درخشان در ليگ برتر به ثبت خواهد رساند و تمام دغدغههاي كادرفني در پســت دفاع راســت را از بين خواهد برد. در اين نشســت گويا وريا با پيش كشــيدن اينكه قصد دارد يكي از مســافران جام جهاني باشــد به منصوريان وعده داد بــا انگيزه باال در صدد نشان دادن تواناييهاي خود است از همين رو وريا روز گذشته قراردادش را با استقالل تمديد كرد. با اين وجود اما استقاللیها از جذب رامين رضاييان صرفنظر كردند تا اگر اندك شانســي بــراي خريد ايــن بازيكن داشــتند كال از بين برود. با اعتماد دوباره منصوريان، وريا همچنان بهعنوان مدافع راســت براي استقالل در ليگ هفدهم به ميدان میرود. پستي كه پيش از اين از بازيكناني مثل دانيال ماهيني، مهدي شيري و.. بهعنوان آلترناتيوهاي منصوريان براي خريد نام برده ميشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.