محمد نوازي: دوباره به خانه خودم برگشتم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســرانجام روز گذشــته محمــد نوازي سرمربي تيم اميد استقالل شد، اتفاقي كه بنا به خواسته منصوريان افتاد و نوازي از اين بابت خوشحال است. نوازي در خصوص انتخابش بهعنوان سرمربي تيم اميد استقالل ميگويد: «از عليرضا منصوريان و رضا افتخاري تشكر ميكنــم كه اين افتخار نصيب من شــد كه بتوانــم هدايت تيم اميــد را برعهده بگيرم و دوبــاره به خانه خودم برگــردم. اميدوارم در رده اميدها كه زيرنظر منصوريان هم خواهد بود، جوانان باانگيزه را آموزش داده و به رده بزرگســاالن بياوريم. بايــد بازيكنان زيادي معرفي كنيم تا ســالهاي بعد براي استقالل بازي كنند و نياز نداشــته باشــيم از جاهاي ديگــر بازيكن بگيريــم. هر چقــدر بازيكن پرورش دهيم، به ســود استقالل خواهد بود. هدف ما پــرورش دادن بازيكن و معرفي به رده بزرگساالن است.» سرمربي تيم اميد در خصوص اينكه ظاهرا قرار است در كادر فني بزرگساالن هم حضور داشته باشد، ميگويد: «بله، به گفته منصوريان قرار اســت در كادر فني بزرگساالن هم حضور داشته باشيم. بايد بين مجموعه اميد و بزرگســاالن يكپارچگي وجود داشته باشد.» نوازي در خصوص اينكه چــه راهكاري دارد تا در رده اميدها باندبازي صــورت نگيــرد، ميگويد: «بــا برنامهريزي مناســب بايد كاري كنيم تا مشكلی نداشته باشيم. فكر نكنم در ســالهاي اخير اتفاقي در رده اميدها افتاده باشــد اما اگر برخيها بخواهند شيطنت كنند، كاري به آنها نخواهم داشت و به باشگاه واگذار ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.