بيتسعيد: هواداران استقالل شگفتزدهام کردند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبــك تــازه وارد اســتقالل ميگويد كــه از برخورد هواداران اين تيــم در روز اول تمرين شــگفتزده شده است.

حســن بيتســعيد در اين باره ميگويد: «از اينكه به استقالل آمدم بسيار خوشــحالم و پيش از اين هم ميدانستم كه در چه تيم بزرگي قرار اســت بازي كنم. دوســتانم در مورد جو اين تيم بســيار بــا من صحبت كرده بودند و واقعا زماني كه به محل تمرين اين تيــم آمدم متوجه بزرگي اين تيم شدم.

واقعــا اســتقبالي كه هــواداران از من داشــتند بســيار بيشتر از حد انتظارم بود و از آنها ممنونم. مطمئنا تماشاگران استقالل انگيزه من را چند برابــر كردند و از اين بــه بعد تالش ميكنم كه بهترين عملكرد را داشته باشم.»

هافبك استقالل درباره حضورش در جمــع آبيها ميگويــد: «از اين اتفاق بســيار خوشــحال هســتم و مطمئن باشــيد سعي ميكنم با تمام توان در خدمت اين تيم باشم چراكه استقالل تيم بسيار بزرگي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.