خوشحالم یك فصل دیگر در استقاللهستم

اميد ابراهيمي:

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميــد ابراهيمي بدون اينكه دربــاره مصدوميتش حرف بزند، درباره عقد قرارداد با اســتقالل گفته است: «تمديد قرارداد با اســتقالل بهترين اتفاق ممكن براي من بود و از اين بابت بســيار خوشــحال هستم. پس از صحبتهايي كه با مسووالن باشگاه درباره ادامه حضور در استقالل داشــتم به توافق نهايي رسيديم و قرارداد خود را بــه مدت يك فصل ديگر تمديــد كردم و اين اتفاق را به فال نيك ميگيرم.»

ابراهيمــي از پوشــيدن دوباره پيراهن اســتقالل خوشحال به نظر ميرســد: «از اينكه همچنان بازيكن اســتقالل هســتم و پيراهن اين تيم را به تن ميكنم بســيار خوشــحالم و به اين مســاله افتخــار ميكنم. اســتقالل يك تيم بزرگ، پر افتخــار و داراي هواداران پرتعداد و پرشور است. اطمينان دارم كه در فصل آينده ميتوانيم با تالشهاي كادرفني و بازيكنان و همينطور حمايتهــاي هواداران عزيزمان روزهاي بســيار خوبي را رقم بزنيم و نتايجي كســب كنيم كه باعث شــادي هواداران خونگرم ما بشود.»

ناگفتــه نماند اميد ابراهيمي دوشــنبه شــب با مســووالن باشگاه استقالل بر سر ماندن در استقالل به توافق نهايي رســيده بود اما فردای آن روز يعني ديروز به باشگاه رفت و در كنار برخي مسووالن كه اين روزها تصويرشان در كنار همه ديده ميشود، عكس يادگاري گرفت و با اســتقالل داخلي بســت. ابراهيمي هر چند ممكن اســت هفتههاي آغازين ليگ را از دست بدهد اما به هر حال بازيكن بسيار زحمتكشي براي استقالل بوده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.