حسنزاده: استقالل خريدهاي خوبي داشت

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

رضا حســن زاده بازيكن سابق اســتقالل در خصوص خريدهاي اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت گفت: «اســتقالل در فصل گذشته در خط هافبك و خط حمله ضعفهايي داشــت و در ميانه زمين واقعا اميد ابراهيمي تنها بود. در كل، اســتقالل خريدهاي خوبي داشته ولي بايد ديد اين خريدها در سيستم استقالل چه ميكنند. به هرحال بازي كردن در اســتقالل ســخت اســت و هر بازيكني نميتواند در اين تيم قابليتهايش را نشان دهد.»

حسن زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا به نظرش با جذب منتظري مشكالت دفاعي اســتقالل حل خواهد شد، ميگويد: «ما بايد كسي را بگيريم كه بتوانيم از او چندين ســال استفاده كنيم. درست است كه ما به بازيكن با تجربه هم نياز داريم ولي معتقدم در نيمه دوم فصل گذشته خط دفاعي اســتقالل با هدايت رحمتي خيلي خوب بود و مشكالت از جايي بود كه خط هافبك اســتقالل نميتوانست به خط دفاعي كمك كند. از آن طرف ميديديم خط هافبك اســتقالل در دادن پاسهاي در عمق هم خيلي موفق نبود و اين تيم بيشــتر در جناحين نقش آفريني داشت.»

پيشكســوت اســتقالل در پايان و در پاسخ به اين سوال كه آيا با جذب منتظري به اين تيم موافق نيست، ميگويد: «پژمان منتظري ۳۳ ساله است و نهايتا دو سال ديگر ميتواند براي ما بازي كند. من ميگويم سرمايه گذاري را كه ميخواهيم روي او بكنيم، روي بازيكن جوان بگذاريم كه ۴ سال برای ما بازی كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.