کنعانيزادگان: مربيان به من اعتماد ندارند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اگر زمان به عقب برگردد به طور حتم انتخاب كنعانيزادگان استقالل نخواهد بود. نه تنها تيمي ســر مدافع جنجالی فصل پيش دعــوا نميكند بلكــه فعال بــدون تيم مانده اســت. كنعانــی زادگان دربــاره وضعيتش اينطور ميگويد: «من چند پيشنهاد از تيمهــاي داخلــي دارم، ولي هنوز تصميم نگرفتهام. واقعيت اين اســت كه منتظرم تا وضعيتم براي بازي در يكي از تيمهاي اروپايي مهيا شــود، ولي اگــر اين اتفاق نيفتــاد بهزودي تصميــم ميگيرم كه چــه تيمي را انتخــاب كنم. فكر ميكنــم تا پايان هفته جاري وضعيتم مشخص شود و تيم جديــدم را انتخاب كنم. در حال حاضر برخي از مربيان به من اعتماد ندارند و تصــور ميكننــد كه هنوز مشكل مصدوميت دارم. اين درحالي اســت كه از لحاظ فني و بدني هيچ مشــكلي ندارم و در اردوي تيم ملي هم حاضر بودم. غيبت من در اردوي اتريش هم بهدليل مشكل ويزا بود نه آسيبديدگي.»

كنعانيزادگان در پايان ميگويد: «براي من انتخاب تيم بعديام بسيار مهم اســت، چون امسال سالي است كه به جام جهاني ختم ميشود و من حتما بايد بازي كنم، چون ميخواهم جزو مسافران جام جهاني باشم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.