منصوريان به مقصود خود رسيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بازيكــن خــوب و بينالمللــي به اضافه چشــمي و جبــاروف! اين ليســت خريد منصوريــان بود كه دو هفتــه پيش و چنــد روز پس از باخت ســنگين استقالل به العين از آن رونمايي كــرد و حاال كه تقريبا خريدهــاي اســتقالل در فصل نقل و انتقاالت به پايان رســيده، به نظر ميرسد او تا حدود زيادي به اهدافي كه داشته رسيده است.

حســن بيتســعيد، داريوش شــجاعيان، ســجاد شــهباززاده و احتماال پژمــان منتظري را ميتوان همــان ۴ بازيكن خوب و بينالمللي دانست، روزبه چشمي هم به ليست استقالل اضافه شــده و فقط جذب ســرور جباروف تقريبا منتفي شده كه بــا تمديد قرارداد اميد ابراهيمي و اميد نورافكن، تيم منصوريان ديگر در خط هافبك بــه بازيكن ديگري نياز نخواهد داشت.

تنها بازيكني كــه هنوز آبيها اميدوار به جذب او هســتند رامين رضاييان اســت كه البته در ليست اوليــه منصوريان هم نبــود و ديگر بعيد اســت كه به اين تيم بپيوندد. ميتــوان ادعا كرد كه اســتقالل و منصوريان در بــازار نقل و انتقاالت موفق بودهاند و ديگر دغدغه چنداني ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.