قائدي از امروز با استقالل شروع میکند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مهاجم بوشــهري استقالليها با هماهنگــي منصوريان از امروز در تمرينات اين تيم حاضر ميشود.

مهــدي قائدي ســتاره جوان آبيها كه در فصــل نقل و انتقاالت به استقالل پيوست از جمله غايبان تمرين افتتاحيه استقالليها بود.

اين مهاجم جوان و بوشــهري آبيها بــا هماهنگــي منصوريان از امروز در تمرينات اســتقالل حاضر ميشــود تا تمرينات خــود با آبي پوشان را براي فصل جديد آغاز كند.

منصوريــان بــه قائــدي مانند برخي ديگر از ســتارههاي استقالل اجازه داده تا تعطيالت بيشــتري را پشت سر بگذارند تا با آمادگي كامل براي تمرينات پيش فصل در اردوي اين تيم حاضر شوند.

همچنين ســرمربي اســتقالل براي اسكان اين بازيكن در تهران در كنار خانواده نيــز توصيههايي را به باشگاه داشــته تا شرايط براي رشد و پيشرفت اين بازيكن جوان فراهم باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.