شجاعيان محبوب استقالليها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك شــيرازي استقالل با حضور در تمرينات اين تيم مورد استقبال ويــژه قرار گرفت. داريوش شــجاعيان با حضور در اســتقالل و در حالي كه پرسپوليس هم براي جذب او اصرار داشت يكي از جنجاليترين اتفاقات نقل و انتقاالت اين فصل را رقم زد. شــجاعيان تمرينات خود را با اســتقالل آغاز كرد و با اســتقبال بازيكنان حاضر در تمرين اســتقالل مواجه شد. داريوش شــجاعيان با قراردادي نجومي با اســتقالل قرارداد امضا كرد و بيترديد كار ســختي براي اثبات تواناييهايش در تركيب آبيها خواهد داشت اما آنچه او را اميدوار به آينده ميكند، اعتقاد ويژه عليرضا منصوريان به سبك بازياش است.

فصل پيش هم بختيار رحماني با همين هياهو به استقالل آمد اما فصل موفقي را نداشــت و خيلي زود از جمع استقالليها رفت. بعضيها معتقدند شجاعيان به سرنوشت بختيار در استقالل دچار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.