رحمتي دلخور شد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بعد از اينكه منصوريان جلوي چشــم همه از اضافه وزن مهدي رحمتي ايراد گرفت و برادرانه از او خواســت كه هرچــه زودتر خودش را آماده كند، شنيده شد كه اين دروازهبان اندكي از منصوريان بابت اينكه مقابل تماشاگران و خبرنگاران به اضافه وزنش ايراد گرفته ناراحت شــده اســت. البته رحمتي هيچ واكنش رســمي نســبت به اين موضوع نداشته و بعيد است با اين همه تجربهاي كه در فوتبال ايران دارد از حرفهاي ســرمربياش ناراحت شــده باشد. بدون شك رحمتي اگر بخواهد به همان دروازهبان كم اشتباه سالهاي پيش بدل شود بايد تمرينهاي بيشتري در دستور كارش قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.