آقایی جانشين خوبی برای حاجیصفی است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

اواخر فصل گذشــته بود که زالتکو کرانچار بازگشــت دوبارهای به ســپاهان داشت و جای عبدا... ویســی روی نیمکت نشست. این اتفاق همزمان شــد با نتایج خوب ســپاهان تا پایان فصــل. همین اتفاق هواداران این تیم را بیــش از پیش امیدوار کرده که دوباره تیمشــان را جــزو مدعیان قهرمانی بداننــد. کرانچار که شــناخت خوبی از فوتبــال ما دارد بازیکنــان مطرحی را به جمع ســپاهانیها اضافه کرده اســت. شــاید در مورد آنها بتوان گفت که اگر با بدشانســی روبهرو نشــوند یکــی از مدعیان لیــگ هفدهم خواهند بــود. کرانچار بــا جابهجاییهایی که تیمهای دیگر داشــتهاند لیــگ هفدهم را لیگــی مبهم میداند.

برخالف ســالهای گذشــته، خیلی بی ســر و صدا در فصل نقل و انتقــاالت فعالیــت میکنید و تا امروز هــم بازیکنان خوبی را جذب کردهاید.

من نمیدانم در سالهايی كه در سپاهان فعاليت نداشــتم شرايط به چه شــكل بوده اما اعتقاد دارم هميشه بايد همينطور باشــد كه هست و شما به آن اشــاره كرديد. بازيكنانی هم كه آمدهاند همه ســزاوار توجه رســانهها هســتند. شــاهين ثاقبی، آقايی، ساسان انصاری، پورقاز، امين جهــان عاليان كه قبال هم بوده و االن هم آمادگی خوبی دارد و قرار اســت به جمع ما ملحق شود. همچنين حسن جعفری كه همه نشان دادهاند به لحاظ فنی در سطح خوبی هستند.

پس با این شرایط باید از وضعیت تیمتان رضایت داشته باشید.

فكر میكنم تا االن شرايط خوب و مناسب باشد. بازيكنان باكيفيتی داريم كه روز به روز به شرايط ايدهآل و آرمانی نزديك میشــوند. انتظــار هم داريم كه ملیپوشان پس از پايان مرخصیشان كه خودم برايشان درخواست كردم با اضافه شدن به تيم، وضعيت را ايدهآلتر كنند. تيمهــای ديگر و بخصوص آنهايی كه در سالهای اخير جزو مدعيان هم بودهاند بازيكنان مطرحی را به خدمت گرفتهاند.

من همــه فعاليت آنهــا را زير نظر ندارم چون بيشــتر تمركــزم را به تيمم معطوف میكنم. در واقع ما كار خودمان را انجام میدهيم و بر اســاس شــرايط تيم بازيكــن میگيريم در نهايت پس از قرعهكشی بازیها و شروع ليگ كيفيت تيمها مشخص میشود.

سپاهان در دو فصل اخیر نتایج خوبی کسب نکرده است. در حالی که در بیشــتر دورههای لیگ برتر جزو مدعیان قهرمانــی و حداقل صاحب کسب سهمیه آسیایی بود. چه هدفگذاری را بــرای خودتان ترسیم کردید که به موفقیت برسید.

هــم باشــگاه هم مــن هدفی را مشــخص كرديم تا ســپاهان دوباره به روزهای خوبش برگــردد و همان تيمی شــود كه همه انتظار دارند كه البته اين خواســته هم كامال موجه است. با اينكه معتقدم كار خيلی سخت خواهد بود اما انگيــزه و ميل بازيكنــان برای موفقيت، تــالش كادر فنــی و پيگيری مناســب باشــگاه اين اميدواری را ايجاد میكند كــه بتوانيم در فصل پيش رو نتايج قابل قبولی را كسب كنيم.

این روزها بحث حضور احسان حاجیصفی به لیگ یونان بســیار شنیده میشود، شــما نگران این مساله نیستید؟

اگر بخواهيم نــگاه واقعبينانه به اين موضوع داشــته باشــيم بايد بگويم كه احســان يكی از مهمترين بازيكنان ســپاهان است و در ســالی كه قهرمان شــديم نقش بســيار زيادی داشت. من خيلی خوب شــرايطش را درک میكنم. او دوســت دارد به فوتبــال اروپا برود و هدفش اين است كه ملیپوش بودنش را تداوم ببخشد. اما هميشه جايگزينهايی هم وجود دارد. من فكر میكنم ســعيد آقايــی جايگزين مناســبی خواهد بود. همانطــور كه گفتــم احســان بازيكن توانمندی است اما در فوتبال هر بازيكنی يا هر شــخصی نباشد يك نفر جايگزين بايد برايش باشد.

با توجه بــه جابهجاییهایی که در اکثر تیمها صورت گرفته اســت پیشبینــی ما این اســت که فصل بسیار جذابی در پیش باشد و فاصله تیمها نســبت به گذشته کمتر هم شود.

من هم همينطور فكر میكنم. در حال حاضر استقالل میخواهد با جذب بازيكن فاصلــهاش را با رقيب ديرينهاش كم و بهتر از فصل قبل نتيجه بگيرد و در اين مسير اقداماتی هم انجام دادهاند ...و هم باشگاه هم من هدفی را مشخص کردیم تا سپاهان دوباره به روزهای خوبش برگردد و همان تیمی شود که همه انتظار دارند که البته این خواسته هم کامال موجه است. با اینکه معتقدم کار خیلی سخت خواهد بود اما انگیزه و میل بازیکنان برای موفقیت، تالش کادر فنی و پیگیری مناسب باشگاه این امیدواری را ایجاد میکند که بتوانیم در فصل پیش رو نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

ذوبآهن هــم هدایت تیمش را به امیــر قلعهنویی داده که قطعا دربی اصفهان فوقالعاده تماشــایی میشود.

اتفاقا میخواســتم به اين موضوع اشــاره كنم كه ذوب آهن با جذب امير قلعهنويی بزرگترين تقويت را برای خود انجام داده اســت. همينطور بازگشــت بوناچيچ به گسترش و يحيی گلمحمدی به تراكتورسازی با نفراتی جذب كردهاند تيمهای قدرتمندی ساختهاند كه بدون شــك به كيفيــت ليگ كمــك زيادی میكند. بــه همين دليل اعتقاد دارم كه فصل مبهمی در پيش باشد و سرنوشت قهرمانی تا روزهای آخر مشــخص نشود اما نگفتيد چرا اسم برانكو و پرسپوليس را نياوردم.

اتفاقا قصد پرسیدنش را داشتم و خیلی هم عجیب بود که در میان تیمهای باالی جدول فصل گذشته از پرسپولیس اسم نیاوردید.

برای اينكه پرســپوليس قهرمان فصل قبل اســت و تقريبــا اكثر نفرات اصلیاش را حفظ كرده و از طرفی برانكو هم نام آشــنايی اســت. من پرسپوليس را يكی از شــانسهای مطــرح قهرمانی میدانم.

ســوال آخر در مورد صعود تیم ملی ایران به جام جهانی روســیه با کسب آماری خوب.

قبــل از هــر چيز بايــد از آقای كیروش و بازيكنــان قدردانی كنم و به آنها خســته نباشــيد بگويم چون برای اولين مرتبه دو بار متوالی به جام جهانی صعود كردند كه اتفاق بزرگی است. تيم ملی ايران كيفيــت بااليی دارد و اگرچه هنوز قرعهكشی مســابقات انجام نشده اما میتواند يكی از شانسهای صعود به مرحله دوم جام جهانی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.