مذاكره با علي كريمي نهايي نشده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

گمانه زنيهاي مختلفي درباره فعاليتها و مذاكرات باشگاه سپاهان در نقل و انتقاالت، سرپرست اين باشگاه را مجاب كرده كه درباره نامهايي كه اين روزها در نزديكي سپاهان برده ميشــود، توضيحاتي را ارائــه دهد. به همين منظور، مهدي اخوان، سرپرست اين تيم درباره فعاليتهاي اين تيم و مذاكراتي كه با بازيكنان مختلف داشته، توضيح داده است:

باید نظر هر دو طرف مثبت باشد

مهدي اخوان دربــاره مذاكرات اين باشــگاه براي بــه خدمــت گرفتن علي كريمــي، ميگويــد: «كريمي با باشــگاه سپاهان صحبتهايي داشته است ولي اين مذاكرات نهايي نشــده است. بايد منتظر ماند و ديد چه ميشــود. براي اين انتقال بايد نظر هر دو طرف مثبت باشد.»

باشگاه از حاجيصفي دلخور نيست

بعــد از جدايي احســان حاجيصفي از ســپاهان، عدهاي بر اين عقيدهاند كه باشگاه از اين بازيكن ناراحت اســت. اخوان اما در اين رابطه تأكيد ميكند: «چرا بايد از حاجيصفي دلخور باشــيم؟ ما هر موقع تماس گرفتيم او جوابگو بــود ولي اعالم كرده كــه ميخواهد به فوتبال اروپا برود.» سرپرســت سپاهان در خصوص توافــق حاجيصفي با تيــم يوناني، تاكيد ميكند: «اطالعات ما هم در حد مطالبي است كه رسانهها منتشر ميكنند.»

درباره جباروف صحبتي نميكنيم

عليرضــا منصوريــان اعــالم كرده هر تيمــي جبــاروف را ميخواهد بايد با اســتقالل مذاكره كند. برهمين اســاس اخوان در پاسخ به اين اظهارنظر و درباره وضعيت ســرور جباروف توضيح ميدهد: «در اين باره صحبت نميكنم و بهتر است با مدير رسانهاي تيم تماس بگيريد.»

هيچ صحبتي با كاميابي نيا نداشتيم

پــس از اينكــه مذاكــرات كمــال كاميابينيا با مســووالن پرسپوليس براي تمديــد قــرارداد اين بازيكن بــه نتيجه نرســيد، گمانهزنيهايي در مورد نزديك شــدن او بــه ســاير تيمهــا و مذاكره با چند باشــگاه ديگر مطرح شــد. يكي از باشگاههايي كه با توجه به نيازش در پست هافبك دفاعي به كمال كاميابينيا نسبت داده شد سپاهان بود و حتي خبر پيشنهاد مالي نجومي اين باشــگاه به هافبك فصل گذشــته پرسپوليس در رســانهها مطرح شد. سرپرست سپاهان درباره او ميگويد: « ايــن خبر اصال صحت نــدارد و ما هيچ صحبتي براي جذب اين بازيكن نداشتيم. تا ايــن لحظه كرانچار هيچ درخواســتي براي كاميابينيا نداشته است و اين خبر را تكذيب ميكنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.