مذاكره با ۴ كشور براي بازي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فروزان سليماني، ســرمربي تيم ملي فوتســال بانوان دربــاره برگزاري اردوي تداركاتــي تيمــش ميگويد: «ايــن اردو با حضــور ۸۱ بازيكن در حــال برگزاري اســت و مليپوشــان فعاليتهاي بدنسازي، كار با وزنه، كار با توپ و برنامههايي كه در اختيارشان گذاشــتهايم را انجــام ميدهنــد. فعاليتهــاي بدنســازي بازيكنان تا آخر مــرداد ماه ادامه خواهد داشــت و برنامههاي تكنيكــي و تاكتيكي نيز دنبال ميشود تا مليپوشان به آمادگي كامل برســند و در مصاف سختي كه با رقباي خــود در بازيهــاي داخل ســالن تركمنســتان دارند، عملكرد مناســبي را از خود بــه جاي بگذارند. برنامههاي اردويي به طور مســتمر و مداوم از ۸ تير ماه آغاز شــده و تا ۹۱ شهريورماه كه تيم به رقابتهاي داخل سالن تركمنستان اعزام ميشود، ادامه خواهد داشت.

در حيــن برگــزاري اردوهــاي تداركاتــي قصد داريم تــا در صورت قطعي شدن با چند تيم ديدار دوستانه برگــزار كنيــم تا مليپوشــان محك خــورده و عــالوه بر كســب تجربه و آمادگي بــاال، كادر فني با پي بردن به نكات ضعف و قــوت تيم، برنامهريزي دقيق تري داشته باشد.»

ســليماني از انجــام بازيهــاي تداركاتــي خبر ميدهد: «پيشــنهاد برگزاري بازي تداركاتي با ازبكســتان، ويتنــام، چين تايپه و مالــزي را ارائه كردهايم كه اميدوارم بتوانيم با قطعي شــدن چند ديدار تداركاتي، وضعيت مليپوشان را ارزيابي كنيم. بدون شك تيمهاي قدري در المپيك داخل سالن تركمنستان، شركت خواهند داشت و با توجه به اينكه ســطح اين مسابقات با رقابتهاي آســيايي بسيار متفاوت اســت، بايد با آمادگــي كامل در اين پيكارها حاضر شويم. بر همين اساس نيازمند برگــزاري بازيهاي تداركاتي هســتيم تا به لحاظ سرعت و فيزيك بدني بچهها را محك جدي بزنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.