دبيري: چگونه قرار است شركت كنيم كه خودمان خبر نداريم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

افشــين دبيــري مالك باشــگاه دبيريتبريــز درباره شــرايط تيمش و حضور پيدا نكــردن در ليگ ميگويد: «بــه هر حال با ورود مســتقيم جناب آقاي تــاج و صحبتهاي ايشــان باز هــم تصميم گرفتيم چون قرار اســت همه چيز درست شــود خيلي چيزها را فرامــوش كنيــم و برگرديم اما بعد از ندادن بازيكنان مان از سوي باشگاه مس سنگون، يكي دو بار باز هم سبك و سنگين كرديم اما واقعا چون تحمل سليماني و كارهاي عجيبش را نداشتيم تصميم گرفتيم در نهايت نياييم و دل او را حداقل شاد كنيم.

متاســفانه اينقــدر شــرايط بدي ايجــاد كردهاند كه اصال كســي راغب نيســت جلو بيايد و اينكه االن حدود ۶ تيــم بالتكليــف هســتند دليلي بر اين ادعاســت. خود ما در استان اعالم كرديــم كه اگر كســي ميخواهد جلو بيايد تا ما يك ســال رايگان تيم را در اختيارش قرار دهيم و همه چيز تيم با خودش باشــد اما كسي حاضر نشد كه اين عمق فاجعه در شــرايط كنوني را نشان ميدهد. وضعيت ليگ در فاصله چند روز مانده به شروع مسابقات االن اظهرمن الشــمس اســت، مــا هم كه خودمان قرار نيســت بياييم و بنابراين بيان اينكه ما قرار اســت شركت كنيم و خودمان هم خبــر نداريم حتما يك مزاح اســت. آقاي كفاشيان از دوستان خود در كميته فوتســال حمايت كنند تا ببينند كار چگونه ميشود.»

او با انتقاد از كفاشــيان ميگويد: «با تصميمات غيركارشناســي برخي دوســتان وضعيت ليگ امسال بسيار نابســامان اســت كما اينكــه اكنون ميبينيــد فقط چند تيم كارشــان را شــروع كردهاند و خيلــي از تيمها هم اصال مدركي ندادهاند. با شناختي كه از رييس فدراســيون فوتبال پيدا كردهام اطمينــان دارم آقاي تاج به دنبال اين اســت كه اوضــاع كميته فوتســال را سامان ببخشــد و فقط اميدوارم زمان طاليي را از دست ندهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.