درخشش مليپوشان ايراني در فينال ليگ عراق

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمهاي فوتسال نفت الوسط نجف و گاز شــمال در فينــال ليگ عراق به مصاف هــم رفتند و در پايــان نفت با برتري چهــار بر يك بــراي دومينبار پياپي و با درخشــش فرهــاد توكلي و قدرت بهادري به مقام قهرماني رسيد. بهادري و توكلي در اين ديدار هر كدام يك گل به ثمر رساندند. سعيد تقيزاده بازيكن فصل پيش شهرداري ساوه نيز تك گل گاز شــمال عــراق را به ثمر رساند. نفت الوسط در جام باشگاههاي آســيا نيز از حضور دو مليپوش ايراني خود بهرهمند خواهد بود.

بدون شــك تقابــل آنها بــا تيم گيتي پســند در جام باشگاههاي آسيا جذابيتهاي خــاص خودش را خواهد داشت.

اگر چــه نماينده كشــورمان به لحاظ ســاختار تيمي بسيار قدرتمندتر از حريف عراقياش اســت. به هرحال با درخشــش اين بازيكنان بسيار بعيد است كه باشــگاه آنها حاضر به جدايي شــان شــود. توكلي و بهــادري نقش پررنگي در موفقيت تيم شان داشتهاند و اگر قراردادشــان تمديد شــد خيلي نبايد تعجب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.