از دانشگر رانده و از كوليبالي مانده

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اينكه چرا باشــگاه ســپاهان بــه جاي در دســتور كار قرار دادن تمديد قرارداد با موســي كوليبالــي تمركــزش را روي جــذب مدافعان جديد گذاشت معمايي است كه علت واقعي آن مشخص نيست.

باشــگاه سپاهان در نقل و انتقاالت مرتكب يــك اشــتباه تاكتيكي شــد و آن اينكه قبل از تمديد قرارداد با موســي كوليبالي براي جذب محمد دانشــگر اقدام كرد و به جاي آنكه براي نگه داشــتن مدافع مطمئن فصل گذشته تالش كند خود را درگير انتقال بازيكني در سطح فني پايينتري كرد كه تــازه معلوم هم نبود بازيكن آزاد اســت يا نياز به رضايتنامه نفت تهراني دارد كه در آن برهه بالتكليفتر از هميشه بود.

در هميــن گيــرودار موســي كوليبالي با استقالل خوزستان به توافق رسيد كه هرچند تا به امروز منجر به عقد قرارداد رسمي نشده است اما كافي بود تا اين مدافع از دســترس سپاهان خارج شود.

درباره علت دور شــدن موسي از سپاهان فرضيههــاي مختلفي وجــود دارد. از توجيهات عجيبــي چون نيامدنش به ايران گرفته تا روابط حســنه با عبدا... ويسي و پيشــنهاد مالي بهتر اســتقالل خوزســتان كه البته اين آخري را با توجه به وضعيت باشگاه اهوازي سخت بتوان باور كرد. فرضيه ديگري كه آن هم چندان باورپذير نيســت اين اســت كه زالتكو كرانچار برخالف تصورات قبلي خيلي به كوليبالي اعتقاد نداشته و باشگاه هم بر اين اساس خريد نفرات جديد را در اولويت قرار داده است.

اين اشــتباه به خودي خــود ميتواند در آينده به ضرر ســپاهان تمام شــود، مگر اينكه اين تيم بتواند بازيكني براي تقويت خط دفاعي خود به جاي كولي بالي بگيرد تا از دســت رفتن كولي بالي تهديدي براي ســپاهان به حســاب نيايد. البته اين طور كه از اصفهان خبر ميرسد كرانچار براي جذب اين مدافع، مذاكراتي با چند مدافع را هم آغاز كرده كه بايد منتظر نتيجه اين مذاكرات ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.