پيشنهاد پایين سایپا را قبول نکردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي زينالي شــايد بتواند يكي از صادقتريــن بازيكنان اين فصل نقل و انتقاالت لقب بگيرد.

او بدون هيــچ تعارفي، در كمال شــفافيت دليل جدايياش از سايپا را پايين بودن مبلغ پيشنهادي مسووالن ميداند: «مبلغ پيشــنهادي مسووالن باشگاه سايپا پايين بود و من در نهايت نتوانستم اين پيشنهاد را قبول كنم. به هر حال سياستهاي باشگاه نسبت به ســال گذشــته تغيير كرده است. اين درســت اســت كه فصل قبل عملكرد خوبي نداشتيم، ولي نميتوان فقط اين موضوع را مالک قرار داد.»

او بعــد از يازده ســال از ســايپا جدا ميشــود و در اين رابطه توضيح ميدهــد: «حــدود ۰۰۱ روز پيــش جلســهاي با مسووالن باشــگاه سايپا داشــتم كه به توافق نرسيديم و بعد از آن ديگر تماسي با من نگرفتند.

با اين شــرايط بعد از ۱۱ ســال از ســايپا جدا ميشــوم كه البته اين اتفاق برايم چندان خوشــايند نيست. من در تيمهاي پايه ســايپا بازي كردم و به تيم بزرگســاالن رسيدم و در اين ســالها خاطرات تلخ و شيريني را در اين باشــگاه تجربه كردم. حتي خودم را به نوعي كارمند ســايپا ميدانستم، ولي حاال اين همكاري به پايان رسيده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.