ایرانپوریانبهدليلمصدوميتبهتمریننيامد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تمرينات تراكتورســازي هــر روز در غياب تعــدادي از بازيكنان اين تيم برگزار ميشود. ســينا عشــوري، خالد شفيعي و محمــد ايرانپوريان اين غايبان شــاخص هســتند كه بيشــتر از دو بازيكــن اول، غيبت سومي به چشــم آمده است. كاظم محمودي، سرپرســت تراكتورسازي درباره غيبت ايرانپوريان همــان حرفي را ميزند كــه در روزهاي اخير گفتــه اند: « محمد ايرانپوريان با هماهنگي يحيي گل محمدي به دليل مصدوميتي كه داشــت در تمرين غايب بود.»

او در مورد وضعيت ســينا عشــوري ميگويد: « هنوز جواب استعالم اين بازيكن از فيفا نيامده و منتظر هســتيم تا تكليف اين بازيكن به صورت قطعي روشن شود.»

سرپرســت تراكتورســازي در مورد وضعيت مذاكرات با خالد شــفيعي، تأكيد ميكند: «مذاكرات باشــگاه با اين بازيكن ادامــه دارد. قرار بود مصطفــي آجورلو با مديربرنامه شــفيعي صحبت كند. انشاءا... مساله شفيعي حل خواهد شد.»

محمودي همچنين ميگويد: « تا االن ۷ بازيكن پايه در تمرينات تراكتورســازي حضور دارنــد و كار خود را ادامه ميدهند. گل محمدي وضعيت بازيكنان رده ســني پايه را به دقت زير نظــر دارد و دو بار كار آنهــا را از نزديك مشــاهده كــرده تا اگر استعدادي شرايط رشد را داشته باشد آنها را به تمرينات تيم بزرگساالن فرا بخواند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.