مربي سابق پرسپوليس گزينه سرمربيگري نفت شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسووالن باشگاه نفت تهران در تالش هســتند تا هر چه سريعتر با انتخاب ســرمربي تيم فوتبال خود، تمريناتشــان را بــراي حضوري پر قدرت در ليگ برتــر فراهم كنند و در همين رابطــه مذاكراتي با برخي از مربيــان هم انجام شــده اســت. از علــي كريمي و افشــين پيرواني تــا منصــور ابراهيــم زاده و حميد اســتيلي، مربياني هستند كه در اين مدت براي نشستن روي نيمكت در جمع گزينههاي مديريت باشگاه قرار گرفتهاند. پيرواني حتي دستيارانش را براي نشســتن روي نيمكت نفت انتخــاب كــرده و در صورتــي كه بهعنــوان ســرمربي انتخاب شــود احمدرضا عابدزاده، رضا شــاهرودي و ژلكــو مياچ بهعنوان دســتيار او را همراهي خواهند كرد.

ايــن در حالي اســت كــه به تازگــي 2 مربي خارجي هم به جمع گزينههاي هدايت تيــم نفت اضافه شــده و بايد ديد در نهايت نام كدام مربي بهعنوان ســرمربي نفت اعالم خواهد شــد. آندره پاناديچ دســتيار برانكو و مربي ســابق پرسپوليس و دراگان اســكوچيچ ســرمربي اسبق تيمهــاي ملوان و فوالد خوزســتان 2 مربي خارجي هســتند كه مدنظر باشــگاه نفت قرار گرفتهاند. اينطور كه به نظر ميرســد، اضافه شــدن ايــن گزينهها كار انتخــاب را براي مسووالن نفت تهران سختتر كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.