مدافع افغاني در انتظار تأييد كرانچار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد هاشــمي بازيكن تيم ملي اميد افغانستان چند روزي است كه در تمرينات سپاهان حاضر شده تا مورد ارزيابي زالتكو كرانچار سرمربي تيم ســپاهان قرار بگيرد. ظاهرا قرار اســت كرانچار اوايل هفته آينده و پــس از برگزاري يك ديدار تداركاتي نظر نهايي را در مورد او بدهد. سرمربي سپاهان هنوز اين بازيكن را تاييد نكرده اســت. به نظر ميرسد كرانچار بايد با وسواس خاصي در اين پســت بازيكن بگيرد تا اشتباهي كه بابت تعلل در قرارداد بســتن با كولي بالي مرتكب شده را به نوعي جبران كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.