پورموسوي: دوست دارم بختيار در فوالد بماند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پورموسوي، سرمربي فوالد خوزستان دربــاره عملكرد اين تيــم در فصل نقل و انتقاالت توضيح ميدهد: «خدا را شكر در چند روز اخير به آن چيزي كه مدنظرمان بود تا حدود بسيار زيادي نزديك شديم اما هنوز دو سه جاي خالي در ليست بازيكنان خود داريم كه با توجه به شــرايط باشگاه نســبت به جذب بازيكن اقــدام ميكنيم. همه تالش ما اين است كه تا قبل از شروع دوران بدنســازي تركيب تيم مان را كامل كنيم و با تمامي نفرات بدنســازي خود را انجام بدهيم.»

او در واكنش به شايعاتي كه پيرامون حضور سوشــا مكاني، فرناندو دخسوس و همچنيــن احتمال تمديد قــرارداد وحيد طالبلو وجود دارد، ميگويد: «اين نفرات به همراه ســه چهار گزينه ديگر در ميان ليســت بازيكنان ما براي پست دروازهباني قرار دارند اما هنوز به صورت مســتقيم با هيچ كــدام از اين نفرات مذاكره نكردهايم. ما قطعا تالش ميكنيم تا روز پنجشــنبه وضعيــت دروازهبان فصل آينــده خود را مشخص كنيم.»

سرمربي فوالد خوزستان در خصوص اختــالف مالي بختيار رحماني و باشــگاه فوالد خوزســتان بر ســر تمديد قرارداد، توضيح ميدهــد: «بختيار رحماني بازيكن خوب و بزرگي است و من دوست دارم در فصل آينده نيز در جمع ما حفظ شــود اما تصميم گيــري در مورد تمديد قراردادش با توجه به اختالف مالي بر عهده باشــگاه و خود اوســت. اميدوارم بختيار مقداري از رقم قرارداد خود كمك كند و مقداري نيز باشگاه چك و چانه بزند تا او را حفظ كنيم. رحماني تا به حال چندين بار براي مذاكره به باشگاه ما آمده است و من اميدوارم هر چه زودتر به جمع بندي برسد.»

او بابت اضافه شــدن ايمان مبعلي به فوالد خوزســتان تأكيد ميكنــد: «ايمان بازيكن بزرگي است و ما دوست داشتيم از تجربيات اين بازيكن استفاده كنيم. ضمن اينكه بايد از رحيم زهيوي هم تشكر كنم كه با وجود اينكه باشــگاههاي ديگر حاضر بودند رقم بيشــتري بــه او پرداخت كنند اما به خاطر قولي كــه به هواداران فوتبال خوزســتان داده بــود به فوالد پيوســت. زهيوي با قلبش تصميم گرفت و اميدوارم با عملكردش به ما كمك كند.»

پورموســوي در پايــان در خصوص احتمال جذب بازيكــن خارجي ميگويد: «بيشــتر به دنبال اين هستيم كه نيازهاي خــود را با بازيكنان بومي برطرف كنيم در غير اين صورت از خارج از اســتان بازيكن میگيريــم. احتمال اينكه غير از پســت دروازهبانــي از بازيكن خارجي اســتفاده كنيم، خيلي كم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.