خلعتبري: امسال شماره01 پدیده هستم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از چند ســال دوباره به مشهد برگشتم، من خاطرات خيلي خوبي از اين شهر دارم و دوست دارم آنها را دوباره تكرار كنم.»

او همچنين تأكيــد ميكند: «هدف اصلي مــن در اين فصل جبــران عملكردم در ســال گذشته اســت، ميخواهم ناكامي فصل گذشته را جبران كرده و دوباره به تيم ملي برگردم.»

خلعتبري حتي به بازگشت به تيم ملي هم اميدوار اســت: «فكر ميكنم اگر بتوانم عملكرد خوبي داشــته باشم شك نكنيد كيروش دوباره مرا به تيــم ملي دعوت ميكند چون هميشــه كــيروش از فوتباليســتهاي باانگيزه حمايت ميكند و من هم دوســت دارم امسال انگيزهام چند برابر باشــد.» مهاجم پديــده در مورد كار كردن بــا رضا مهاجري نيز ميگويد: « مهاجري مربي جوان و باانگيزهاي اســت و مطمئن باشيد امســال پديده شــرايط متفاوتي خواهد داشت. بازي كردن امسال مقابل پديده براي هيچ تيمي آسان نيست.»

خلعتبري درباره اينكه امســال چه شماره پيراهني خواهد پوشــيد، تأكيــد ميكند: «من چند سال شماره 9 را پوشيدم ولي امسال دوست دارم شماره 10 را بر تن كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.