رحمانی احتماال شاگرد جاللي ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بختيار رحماني بازيكن فصل گذشته فوالد كه صحبتهايي درباره مذاكرهاش با فوالديها براي تمديد قرارداد مطرح شــده بود، در فهرســت خريد پيــكان قرار گرفته است. گفته ميشود مجيد جاللي سرمربي پيكان از مســووالن اين باشــگاه خواسته اســت تا شــرايط حضور رحماني را در اين تيم فراهم كنند. همه اينها در حالي اســت كه ســيروس پورموسوي هم اين بازيكن را براي فصل آينــده ميخواهد اما ظاهرا اين بازيكن در مذاكرات مالي با باشگاه به توافق نرسيده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.