آفتي به نام پيشنهاد ميلياردي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مالكمان اگر اعداد و آمار باشد، محمد قاضي را نميتوانيم بازيكن ناكارآمدي بدانيم. او اگر چه هرگز مدعي آقاي گلي نبوده اما عملكرد فصــل پيشاش در تيم نفت تهران را هم نميشــود زير ســوال برد. او در 25 بازي براي تيم دايي به ميدان رفت و در اين 25 بازي، 23 بار در تركيب ثابت نفت قرار گرفت. فصل كه تمام شــد، قاضي 2217 دقيقــه در ليگ برتر به ميدان رفته بود و به لحاظ دقايق بازي، سومين بازيكن نفت معرفي شــد. او البته در گلزني هم ناكام نبود و نه تنها 12 گل به ثمر رســاند، بلكه 2 پاس گل هم داد، حاال اما دربهدر دنبال تيم است. او هــم مثل ديگر بازيكنان نفت بــه خاطر بيپولي اين تيم تصميم به جدايــي گرفت و اگر تا امروز نتوانســته قرارداد جديــدي ببندد، دليلش فقط و فقط درخواســت ميلياردي اوســت. قاضي بدش نميآمد فصل پيــشرو را در تيم تازه صعودكرده پارسجنوبي بگذراند و اتفاقا از اين تيم پيشنهاد هم داشــت اما پيشــنهاد يك ميليارد و دويســت ميليون تومانياش مانع سفر او به جنوب شد. جالب اينكه قاضي وقتي با سايپا مذاكره ميكرد، مدعي شد كه پارسجنوبي حاضر اســت يك ميليــارد و 200 ميليون بــراي او هزينه كنــد اما همين ادعا باعث شــد حتي علي دايي هم قيد او را بزند. حــاال اما تيم پديده خواهان جذب محمد قاضي اســت و اين بازيكن را براي مذاكره به مشهد كشانده. مذاكرهاي كه شــايد قاضي را به امضاي قراردادي ارزانتــر از آنچه از پارس جنوبي و ســايپا طلب كرده بود، راضي كند. فاتحان آمريكا پس از 19 سال چه میكنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.