روياي بيليارد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تو هستي كه بايد روياهايت را تعبير كني. درست مثل اين كودكي كه شايد حتي دستش به ميز بيليارد نرسيده باشد اما اين كمبود را دليل خوبي ندانســته براي اينكه از رويايش دســت بكشد. پس با كمك گرفتن از خالقيت كودكانهاش اين صحنه را شكل داده و روياي بيليارد بازي كردنش را به سادهترين شكل ممكن تعبير كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.