احترام به بزرگان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس را علي كريمي به تازگي در اينستاگرام خود منتشر كرده. عكسي از خودش در كنار ناصر ملكمطيعي كه از ضيافت دوشنبه شب يك موسســه خيريه براي كمك به كودكان معلول، بيسرپرســت و بيمارهاي سرطاني به يادگار مانده است. عالوه بر هنرمندان، ورزشكاران زيادي هم در اين مراسم حضور داشتند كه از جمله آنها ميتوان به سعيد معروف، حامد حدادي، مهدي مهدوي، مجتبي ميرزاجانپور، فرهاد قائمي، مسعود حاجي زاده، فرزاد عبداللهي، مهدي خدابخشي، محمد پروين و مهدي بيباك نام برد. قرار بود علي پروين، امير قلعهنويي و حميد ســوريان هم بيايند كه نتوانســتند. در پايان مراسم و در حالي كه حاضران به اين موسسه خيريه كمك ميكردند، علي كريمي هم بيش از صد پيراهن پرسپوليسي خود را با امضايش به كودكان معلول، بيسرپرست و سرطاني اهدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.