گذر رونالدو به دباغ خانه افتاد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

آقايان بازيكنها! يك نصيحتي به شــما بكنم كه شــايد برايتان كمي پول و سود به ارمغان بياورد ولي معرفتي اگر از اين نصيحت اســتفاده كرديد و بعدا يك قلمبه پول به دست آورديد، شيريني ما فراموش نشود! االن رونالــدو ميخواهد از رئال بزند بيرون. هيچ جا هم زورش به پرداخت پول ايشــان نميرسد جز منچستر! منچستر آماده است ايشان را بخرد و ايشان هم آماده است به منچستر برگردد. فقط يك مشــكل وجود دارد. مورينيــو! اگر رونالدو آن همه ســر مورينيو ديوانه بــازي در نميآورد االن داشــت در خانه ســرالكس شــيرين پلوي اســكاتلندي ميخورد! رونالدو وقتــي مورينيو مربي بود قلدر بازی در آورد. وقتي مورينيو رفت هم قلدر بــازي در آورد. حاال كه ميخواهد برود منچستر، طبيعتا مورينيو جبران مافات ميكند ديگر! آقايان بازيكن ها! گذر پوست به دباغ خانه ميافتد! براي مربي قلدر بازي در نياوريد! جاي خواب و غذاي گرم! ديــروز يــك خبري شــنيديم مبني بــر اينكه حاجیصفــی ميخواهــد در يونــان در تيــم پانيونيوس بازي كند و از آنجايي كه باشگاهشان پــول ندارد ميخواهند يكصد هزار يورو بدهند و خيــرش را ببينند. البته ايــن صد هزار يورو هم نقدي نيست و به صورت حقوق پرداخت ميشود اما باشــگاه يوناني بندهای جذابي را هم در نظر گرفته. .1 جاي خواب و غذاي گرم و اينترنت رايگان! .2 هر روز يك كارت شــارژ دوهزار توماني براي تماس با خارج از كشور .3 كد تخفيف تاكسی تلفنی آتن! .4 بن خريد تخفيف دار از بقالی سر كوچه .5 اســتفاده رايگان از پاركهاي تفريحي و شهر بازيهاي آتن با ارائه معرفي نامه به ســالمتي و مباركي شــجاعيان هم با صرف پول يك گنج كه مســووالن استقالل در داخل كمپشــان پيدا كرده بودند اســتقاللي شد! سال قبل همين موقع، استقاللیها دو ميليارد پولشان را داخــل چاهي به نام بختيار رحماني ريختند و امســال همين روند را با شجاعيان طي ميكنند. يك مقدار پرس و جو كرديم فهميديم منصوريان و افتخاري دارند برنامه ميريزند كه هر سال، دو ميليارد تومان را براي موفقيت اســتقالل هديه به يك بازيكن كنند! ســال قبــل هديه دادند به بختيار و نايب قهرمان شــدند البته آن موقع در حق بختيار بــي انصافي كردند و نيمفصل ردش كردند كه در نتيجه قهرمان نشــدند! حاال نوبت رســيده به اينكه اين پول را هديه به شجاعيان كنند و تــا آخر فصل با او ادامــه بدهند ببينند قهرمان ميشــوند يا نه. اگر شدند كه هيچ. اگر نشدند هم امكانش هست ســال بعد دوميليارد هديه به يكي ديگر كنند ببينند قهرمان ميشوند يا نه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.