افشاگري بالتر عليه پالتيني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خيلي وقت است كه ميزباني جام جهاني 2022 را به قطر پيشكش كردهاند اما انتقادها همچنان باقي اســت؛ همينطور اتهامها به مســووالن وقت فيفا براي ســپردن ميزباني به اين كشور كوچك در حاشيه خليج فارس. طبيعي است كه انگشت اتهام، پيش از هر كسي سپ بالتر رييس وقت فيفا را نشانه بگيرد. جالب اما اينكه كسي كه در اين رابطه افشاگري كرده، خود بالتر بوده است. رييس پيشــين فيفا مدعي شده كه پالتيني و ساركوزي باعث شدند ميزباني 2022 به قطر برسد. اينگونه كه ســاركوزي به پالتيني ماموريت داد ميزباني جام جهاني را براي قطر بگيرد و رييس پيشــين يوفا هم دست به كار شد. او همچنين گفته كه فشارهاي سياسي، سهم بســزايي در انتخاب قطر داشته. بالتر در تازهترين مصاحبهاش به گاردين گفته: «نبايد كسي از من به خاطر ميزباني قطر انتقاد كند، چون ميشــل پالتيني بود كه باعث شد ميزباني جام جهاني 2022 به اين كشور برسد. قرار بود آمريكا بهعنوان ميزبان جام جهاني انتخاب شود و آنها راي زيادي هم داشــتند اما پالتيني دست به كار شد و رايهاي زيادي براي قطر جمع كرد تا در نهايت اين كشــور ميزبان شــود. بعد از جلسهاي كه امير قطر با ســاركوزي و پالتيني برگزار كرد، ساركوزي به پالتيني اين ماموريت را داد كه ميزباني جام جهاني را براي قطر بگيرد و اينگونه بود كه رييس سابق يوفا دســت به كار شد. فشار سياسي سهم بسزايي در انتخاب ميزبان جام جهاني دارد. دولت فرانســه و پالتيني باعث شدند تا در نهايت ميزباني جام جهاني 2022 به قطر برسد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.