روسفيدي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«برانكو روسفيدم كرد» نقل قولي بود از امير قلعهنويي اما مهمتر از آن، امضاي قرارداد مهاجم مدنظر پرسپوليس با استقالل. پرسپوليسيها يك هفته را با نام كاوه رضايي ســر كردند و كمتر از يك روز بعد از اينكه اعالم شــد به توافق نرسيدهاند، اين بازيكن با استقالل قرارداد بســت تا آبيها، قرمزپوش شدن وحيد اميري را تالفي كرده باشند. تيــم پائوك بهعنوان مقصد آينده مهدي طارمي معرفي شــده بود و اميد عاليشاه مصدوم هم باالخره به تمرين پرسپوليس برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.