دردسرهای قرارداد صوری

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

باشــگاههاي فرهنگي ورزشــي ايران در حالي قــرارداد بازيكنان خود را در ســازمان ليگ ثبت ميكنند كه در بســياري از موارد، رقمهاي ثبت شــده با رقم واقعي قراردادها همخواني نــدارد. در واقع آنچه در روزهاي پرهياهوي نقل و انتقاالت و به هنگام جداييها و دعواها رخ ميدهد، كنار رفتن ماسك دروغ درباره اعداد و ارقام ثبت شده است كه همه ميدانند واقعيت ندارند اما وقتي پردهها كنار ميرود، مســووالن در «كوچه علي چپ» قدم ميزنند. نمونهاش قرارداد كاوه رضايي كه به خاطر اختالف بر سر حق و حقوقش، از استقالل جدا شد و قراردادش را در سايت سازمان ليگ يك ميليارد تومان ثبت كرده بودند. همان روزها هم همه ميدانستند بازيكني كه يك ميليارد و 400 ميليون تومان با پرســپوليس قرارداد نبسته، با اســتقالل قرارداد يك ميلياردي نميبندد. در نهايت وسط گاليههاي استقالل از كاوه و مصاحبه مسووالن اين باشــگاه مشخص شد قرارداد كاوه يك ميليارد و 600 ميليون تومان بوده كه البته او يك ميليارد و 300 ميليون آن را دريافت كرده است. در مورد ســاير بازيكنان گرانقيمت هم هنوز كار به درگيري نكشيده وگرنه آنها هم ثبتشان با رقم توافقی برابر نيست. بررســي قراردادهاي بيرانوند، طارمي و جالل حسيني با پرسپوليس هم به ترتيب ‪950 ،950‬ و 750 ميليون تومان ثبت شــده بود كه دستكم در نگاه اول قابل قبول به نظر نميرســد. در واقع در ســازمان ليگ و در بخش قراردادها، ثبت با واقعيت برابر نيست و ظاهرا كسي هم نيست كه يقه تيمها را بگيرد و بپرســد چرا با پسوند فرهنگي، به اين راحتي دروغ را رواج ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.