رضايت از كمكداور ويدئويي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مردود شــدن گل تيمهاي شــيلي و پرتغال و همچنيــن پابرجا ماندن گل اســتراليا با تصميم كمك داور ويدئويــي، واكنشهاي زيادي را در پي داشــته. بر خالف تيمهايي كه خود را قربانــي جديدترين فناوري فوتبــال ميدانند، رييس فيفا از عملكرد كمــك داور ويدئويي در جام كنفدراسيونها راضي است. جياني اينفانتينو در واكنش به جنجالهايي كه تصميمات كمك داور ويدئويي در بازيهاي جام كنفدراســيونها به وجود آورده، اين بيانيه را منتشر كرده است: «تا اينجا شديدا از عملكرد فناوري تكنولوژي ويدئويي راضي هســتم چــرا كه همه ديديم چگونه كمك داوران ويدئويي در اتخاذ تصميمهاي درســت به داوران و كمك داوران كمك كردند. هدف اســتفاده از كمك داور ويدئويي هم همين است. اســتفاده آزمايشــي از اين فناوري در جام كنفدراسيونها به ما كمك ميكند كه متوجه اشكاالت شويم و بتوانيم آنها را برطرف كنيم. اتفاقي كه هواداران فوتبال سالها منتظرش بودند، سرانجام در حال رخ دادن است. كمك داوران ويدئويي آينده فوتبال هستند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.