خرس، جان كوهنورد را گرفت

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يك نوجوان 16 ســاله در مســابقات كوهنوردي آالسكا توسط يك خرس سياه كشته شد. اينطور كه رسانههاي خارجي نوشــتهاند، روز دوشــنبه و در جريان بيست و نهمين دوره مسابقات كوهنوردي رابرت اسپور در آالسكا يك كوهنورد كه نوجواني 16 ســاله بود، در حال پايين آمدن از كوه توسط يك خرس سياه كشته شد. اين كوهنورد نوجوان با ارســال يك پيام از تلفن همراه خــود به مادرش گفته بود كه يك خرس در حال تعقيب او اســت اما بعد از آن ديگر كســي ردي از او پيدا نكرد. مسووالن خيلي تالش كردند كه محل او را رديابي كنند اما در نهايت تنها توانســتند جســد اين كوهنورد را در راه بيابند. يكي از مســووالن مسابقات درباره اين حادثه ميگويد: «من 30 ســال اســت كه در اين كوه فعاليت ميكنم اما دو روز پيش براي نخستين بار از مردم شنيدم كه اينجا يك خرس ديدهاند. اين مســاله بسيار جدي و نگران كننده بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.