هيات مديره مخالف خريدهاي ميلياردی نيست

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

خيليها معتقدند كه استقالل در فصل نقل و انتقاالت خوب پيش رفته و تقريبا ضعفهاي خود را برطرف كرده است. توفيقي مسوول نقل و انتقاالت استقالل در زمينه فعاليت اين تيم در نقل و انتقاالت اينطور ميگويد: «روند جذب بازيكنان به اين شــكل اســت كه ســرمربي بازيكنان مد نظر خود را معرفي كرده و ما هم مذاكره كرديم. تقريبا 80 درصد بازيكنان مد نظر آقاي منصوريان جذب تيم شــدند و پژمان منتظري هم به جمع ما اضافه شده كه البته او به خانه خودش برگشته است.»

توفيقي درخصوص اينكه گفته ميشود هيأت مديره مخالف هزينههايي است كه باشگاه در نقل و انتقاالت انجام داده، ميگويد: «من چنين چيزي را نشــنيدهام. باشگاه استقالل بعد از درگذشت پورحيدري و استعفاي جهانيان هيأت مديرهاش از نظر قانوني وجاهت ندارد و از لحاظ اساسنامهاي به همين دليل جلســهاي تشكيل نداده اســت. از طرفي افتخاري بهعنوان مديرعامل مصــوب وزارت ورزش كارهــاي الزم را با وزير هماهنــگ ميكند اما حرفم اين اســت تيمي كه ميخواهد قهرمان شــود بايد ابزار حرفهاي داشته باشد.»

مســوول نقل و انتقاالت باشگاه استقالل در پاســخ به اين ســوال كه اگر استقالل پول دارد چــرا بدهيهاي نفراتي مثــل مرفاوي و مظلومي را پرداخــت نميكند، ميگويد: «اين سوال حرفهاي نيست. باشگاه مثل يك موجود زنده است. اگر قرار است بازيكني جذب نكنيم و فقط بدهيها را بدهيم بايد باشگاه را تعطيل كنيم. ســاالنه هيأت مديره رقمــي را مصوب ميكند تحــت عنوان بدهي سنواتي و اين بدهيها به افرادي كه از گذشته طلب دارند پرداخت ميشود. سال گذشــته طلب بازيكناني كه زير 700 ميليون تومان قرارداد داشتند را به صورت 100 درصد تســويه كرديم، فقط بازيكنان بزرگ را تسويه نكرده و 20 درصد مطالبات آنها را نگه داشتيم تا از سازمان امور مالياتي نامه بياورند. ميدانيد كه در 3 سال اخير، باشگاه هيچ رقم مالياتي را براي بازيكنان تقبل نكرده است.»

توفيقــي در خصوص اينكه قطعــا منتظري جزو گرانهاي اســتقالل اســت، ميگويد: «بايد ديد منظور از گران چيست؟ طبيعتا انتظار نداريد كه منتظري با قرارداد 200 ميليوني به اســتقالل آمده باشــد. مطمئنا در مورد اين بازيكن سقف قرارداد هيأت مديره رعايت شده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.