سرنوشت عجيب ستارههاي جام جهاني 94

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

خاطرههاي فراموشنشــدني جام جهاني ۴۹۹1 را ســتارههايي رقم زدند كه سرنوشتشــان هم مثل تواناييهاي فوتباليشــان عجيب بود و گاه حتي باورنكردني. شــايد عجيبترين سرنوشت را بازيكنان تيمملي كلمبيا داشــتند. از آندرس اســكوبار كه همان موقع به ضــرب چند گلوله كشته شــد، گرفته تا هرنان گاويريا كه در سال ۲00۲ در زميــن تمرين بر اثــر صاعقه از دنيا رفت. شايعه همكاري والدراما با شبكههاي مواد مخدر در كلمبيا همچنان شنيده ميشود. فردي رينكون هم به جرم همــكاري با يك قاچاقچي مواد مخدر و پولشــويي بازداشت شد و فاستينو آسپريا در ســال ۲008 به علت شليك به سوي نيروهاي امنيتي در مجاورت مزرعهاش بازداشت شــد. رنه هيگيتا اما همان جام جهاني را هم به علــت زنداني بودن از دســت داد. دنيل پرودان مدافع تيمملي روماني در جــام جهاني ۴۹۹1، در ۴۴ ســالگي به علت حمله قلبي از دنيا رفت. گئورگه پوپســكيو هم به علت پولشــويي و فرار مالياتي در انتقال بازيكن به خارج از روماني، در سال ۴10۲ به سه سال و يك ماه زندان محكوم شد. گئورگه هاجي ســتاره جنجالي روماني در مربيگري به موفقيت نرســيد و از ســال ۴10۲ كه باشــگاه ويتوري را خريد، همانجا مربيگري ميكند. در برزيل، روماريو پس از بازنشســتگي ديرهنگام از دنيــاي فوتبال، به عضويت تيمملي فوتبال ســاحلي كشورش درآمد و حتي در جام جهاني ۲005 به ميدان رفت. او در سال ۲010 و مجددا در ســال ۴10۲ با آراي قاطع بهعنوان نماينده سناي برزيل از ريودوژانيرو انتخاب شد. ريگوبرت ســانگ كامروني ســال گذشته دچار حملــه مغزي شــد و دو روز در كما بود. از روژه ميال جز ســابقه كمك مربيگري در مونپوليه و درخشــش در كليپ تبليغاتي نوشابه كوكاكوال، چيز خاصي بر جاي نمانده است. مارك ويوينفو دردناكترين سرنوشت را بين ياران كامرون ۴۹ داشت و به علت سكته قلبي در زمين فوتبال در جام كنفدراسيونها 300۲، از دنيا رفت. توماس انكونو كه بوفــون او را الگوي خود ميخواند، در ســال ۲00۲ كه مربــي دروازهبانهاي تيمملي كامرون بود، به علت استفاده از شيوهاي موسوم به «جادوي سياه» پيش از بازي نيمهنهايي جام ملتهاي آفريقا مقابل مالي دستگير و يك سال محروم شد. اولگ سالنكو آقاي گل روسي جام جهاني ۴۹۹1 بعد از بازنشستگي به سراغ فوتبال ساحلي رفت و در سال ۲003 هدايت تيمملي ساحلي اوكراين را بر عهده گرفت. والري كارپين در سال ۷00۲ تور دوچرخهسواري كارپين- گاليسيا و همچنين با همكاري ميشــل ســالگادو يك بنگاه مشاور امالك را راهاندازي كرد. ايليــا تزيمباالر مدافع افســانهاي روسيه، در سال ۲013 به علت حمله قلبي از دنيا رفت. كالس اينگســون هافبــك تيمملي ســوئد به چوببــري روي آورد و ميزبــان يــك برنامــه تلويزيونــي با موضوع تفريحات خطرناك شــد. يونــاس ترن پــس از خداحافظــي از فوتبال به معلمي و تفسير فوتبال روي آورد و اكنون مربي يك تيم ســوئدي است. مارتين دالين با دريافت پول از يك كمپاني توليــد لباس، نام خود را به آنجا اجاره داده اما خودش نقش يك مديربرنامه را دارد. توماس برولين به سراغ كارهاي تجاري، مشاور امالك و تأســيس رستوران رفت و حتي فروش يكي از قطعات جــارو برقي را انجام داد. آندرس ليمپار ابتدا يك رســتوران در استكهلم تأســيس كرد و ســپس يــك كارخانــه توليد جعبههاي پالســتيكي را راهاندازي كرد اما االن مديريت يك وبســايت شــرط بندي را بر عهده دارد. نــام توماس اشــترونز آلماني پــس از درگيري با اشــتفان افنبرگ- كه سالهاســت به آمريكا مهاجرت كرده- بر ســر زبانها افتــاد وگرنه او در فوتبــال، فقط مدتي نقش مديركل باشــگاه ولفســبورگ را داشت. اندرياس برمه هم توفيقي در مربيگري نداشــت و ورشكستگي مالي نام او را دوبــاره مطرح كــرد. كارل هاينتس ريدله در يــك دهكده كوچــك صاحب هتل و مدرســه فوتبال است. مارتين واگنر هافبك اسبق آلماني نيز يك بنــگاه نقل و انتقال بازيكن را در اختيار دارد. يورگــن كلينزمن پس از ازدواج با همســر آمريكايــياش، به اياالت متحده مهاجرت كرد و حاال پســر او دروازهبان تيم جوانان آمريكاست. كلينزمــن گواهينامه خلبانــي تجاري چرخ بال را هــم گرفته اســت. اوليور كان پــس از فارغ التحصيلي از رشــته بازرگاني در دانشگاه هاگن، مدرك كارشناسي ارشــد همين رشته را گرفت و عالوه بر كارهاي تلويزيوني، در زمينه توســعه فوتبال با بنياد سپ هربرگر همكاري ميكند. يولن گررو ستاره محبوب باسك پس از آويختن كفشهايش، مجموعه رســتوراني را به نام خود تأســيس كرد و يك ستون آنالين هم در سايت يورواســپورت به او رســيد. خوزه ماريا باكرو كه زماني كاپيتان بارســلونا بود، در مربيگري حتي در ليگهاي پرو و ونزوئال هم به جايي نرســيد. سرخي بارخوان چند ســال پس از بازنشستگي از فوتبــال، بــه ســراغ بازاريابــي و تهيه كمپ براي اردوهاي جوانان رفت و از ســال ۹00۲ به مربيگري روي آورد. خــوزه لوييس كامينرو در ســال ۹00۲ به علت مشــاركت در قاچاق مواد مخــدر به همراه 30 نفر ديگر بازداشــت و پس از قرائت دفاعيه، آزاد شــد. او هيچگاه مربي نشد اما چند سال مدير ورزشــي وايادوليد و اتلتيكو مادريــد بود. لوييس انريكه به اســتراليا رفت تا موجســواري را فرا بگيرد و چند سال هم به طور حرفهاي در دوي ماراتن شركت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.