کریمي براي نفت شرط گذاشت

جادوگر در آستانه بازگشت به ليگ برتر

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

گرچه نفت از لحــاظ مدیریتي وضعي بغرنج دارد و انتقادهاي بســیاري به شیوه اداره این تیم وارد است و اهالي فوتبال واقعا خواستار روشن شدن وضعیت مدیریت این تیم هســتند و حتي خیليها دوست دارند این تیم از دســت مالکانش خارج شود اما به نظر ميرسد نفت تهران آخرین روزهاي بالتکلیفــياش را در بخــش فني و انتخاب سرمربي پشت سر ميگذارد. مسووالن این باشــگاه - که البته معلوم نیست چه افرادي هســتند - دو گزینه اصلي داشــتند حمید اســتیلي و علي کریمي. مذاکرات زیادي با این دو پیشکسوت پرســپولیس برگزار شد و هر کدام برنامههايشان را هم ارائه دادند. اما عجیب این بود که چرا طرف مقابل براي معرفي سرمربي اینقدر دست دست ميکرد.

البته آنها به این نتیجه رســیدهاند که انتظار زیادي از سرمربيشــان نباید داشته باشــند چراکه تا همین امــروز هم نزدیک بــه 4 هفتــه از اکثر تیمها عقب هســتند. هر دو گزینه نفتيها دغدغهشــان مطالبات مالــي بازیکنان بود. اصال بــه همین دلیل بحث انتخاب یکي از آنها هنوز به ســرانجام نرســیده چون اصال پولي پرداخت نشــده اســت و احتمــال دارد پولي هــم در کار نباشد... نفتيها دوشنبه شب گذشته براي چندمین مرتبه جلسهاي را با استیلي برگزار کردند که نتیجه نــداد. جالب اینکه هر دو طرف هم ســکوت کردند. حــاال آنها امروز با تنها گزینه مربیگريشــان (علي کریمي) جلسهاي خواهند داشت. اینکه چرا استیلي با نفتيها به توافق نرســیده به احتمال زیاد به مســائل مالي مربوط ميشود چون طبق شــنیدهها حامي مالي فصل جدیدشان هم انتخاب شده اســت. امروز مشخص خواهد شــد که آیــا نفتيها با شــرایط کریمي به توافق ميرســند. دغدغه کریمي از روز اول بحث مالي بازیکنان بود و اینکه نميخواست به دلیل مشــکالت مالي احتمالي در آینده مقابــل بازیکنان قرار بگیــرد. در واقع این موضوع شرط اصلي جادوگر براي پذیرفتن تیمي اســت که زمان بسیار زیادي را براي آمادهســازي پیش از فصل از دســت داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.