تماس روته مولر با رضاييان

كوليبالي رقيب رامين براي حضور در دوسلدورف

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

فورتنا دوسلدورف که در بوندسلیگاي 2 حضور دارد در فصــل نقل و انتقاالت به دنبال جذب یک مدافع راست است.

رســانههاي آلمانــي بــا پرداختن به ایــن موضــوع اعــالم کردهاند کــه اریش روتــه مولر، مدیر ورزشــي باشــگاه فورتنا دوســلدورف کــه پیــش از این هــم در کادرفنــي تیم ملي ایران و اســتقالل بوده، تماسهایي با رامین رضاییان در این زمینه داشته است.

ایــن در حالــي اســت که تیم شــهر دوســلدورف عالوه بر رامیــن رضاییان یک بازیکن دیگر را هم مدنظر دارد.

ســرمربي تیم فورتنا دوسلدورف سراغ سلیمان کوليبالي رفته که 20 ساله و عضو تیم زیر 23 سال مالي است.

کوليبالــي عضو تیم باشــگاهي کلوب آفریکن تونس اســت و گویا سرمربي فورتنا دوســلدورف بیشــتر از رضاییان روي این بازیکن جوان نظر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.